Głównej zawartości

Uzgodnienia i Zajmowanie Pasa Drogowego

Uzgodnienia i Zajmowanie Pasa Drogowego


Zajmowanie Pasa Drogowego


Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Zezwolenie dotyczy w szczególności:

 • Prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych,
 • Włączenia pasa drogowego lub jego części do placu budowy prowadzonej poza pasem drogowym,
 • Wydzielenie pasa drogowego do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
 • Umieszczania reklam w pasie drogowym ( wyłącznie na obszarze zabudowanym),
 • Innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego.

Przed wystąpieniem do zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie odcinka pasa drogowego Inwestor winien wykonać wszelkie uzgodnienia dotyczące lokalizacji inwestycji w pasie drogowym i jego sąsiedztwie oraz w zakresie kolizji z drogami wojewódzkimi.

Wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego oraz wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (według zamieszczonych poniżej wzorów) należy złożyć u zarządcy drogi, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
Wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 • cel zajęcia pasa drogowego,
 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • pełnomocnictwo do działania w imieniu Inwestora lub jego kopia (jeżeli wniosek składa Wykonawca),
 • dowód opłaty skarbowej na złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do składanego wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 • harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Informacja o opłatach za zajęcie pasa drogowego:
Opłatę za zajęcie pasa drogowego zarządca drogi pobiera zgodnie z Uchwałą nr XIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 139 z dnia 11 października 2004 r., poz. 1726 ).
Wyliczoną opłatę zajmujący pas drogowy zobowiązany jest wpłacić w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na rachunek ZDW:
Bank CITI Handlowy: 65 1030 1218 0000 0000 9251 8019

podając datę i numer decyzji, której dotyczy opłata. Nie zapłacenie w terminie należności z tytułu zajęcia pasa drogowego podlegać będzie przymusowemu ściągnięciu należności w trybie egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi.

Zajmujący pas drogowy jest obowiązany powiadomić zarząd drogi o zakończeniu robót
i przywróceniu odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. Zarząd drogi dokonuje komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.
Jeżeli w 24 miesięcy od udostępnienia dla ruchu uprzednio zajętego odcinka pasa drogowego ujawnią się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót, zarząd drogi powiadamia o tym zajmującego pas drogowy oraz określa termin usunięcia wad. W razie zwłoki w usunięciu wad zarząd drogi może wykonać niezbędne roboty na koszt zajmującego pas drogowy.
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty ustalanej zgodnie z art. 40, ust. 4-6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
Uwaga! Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania urobku, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440):

            - art. 20 pkt 8, art. 39 art. 40

 • § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 328),
 • art. 104 kpa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • Uchwała nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 139 z dnia 11 października 2004 r., poz. 1726).
 • Ustawa z 02 czerwca 2005r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 1137).

Budowa lub przebudowa zjazdu

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), w przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), budowa nowego lub przebudowa istniejącego zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Zgodnie z art. 30 Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Przy budowie zjazdu z drogi wojewódzkiej obowiązuje następujący tryb postępowania:

ETAP I Zezwolenie na lokalizację zjazdu

1. Wnioski o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi wojewódzkiej należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn.

1.1. Do wniosku należy załączyć:

 • kopię mapy zawierającą: lokalizację zjazdu, przebieg drogi ;
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oznaczoną jako działka/ki nr ........... na cele budowlane;
 • plan orientacyjny w skali 1:10000 ÷25000 (ewentualnie);
 • kopię decyzji o warunkach zabudowy terenu (jeżeli była wydana) lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub miasta;
 • dowód dokonania opłaty skarbowej (82,00 zł) na konto Urzędu Miasta w Olsztynie -  Nr   63 1020 3541  0000 5002 0290 3227, (tytuł przelewu: „za wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr……………na działkę nr ….............. położoną w obrębie.......……");
 • pełnomocnictwo wraz z opłatą 17 zł (na wyżej wymienione konto) w przypadku gdy wniosek składa osoba upoważniona przez właściciela nieruchomości.

 1.2. Informacja o opłatach skarbowych:

-        wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, według stawki określonej w części III ust. 44 pkt 2 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.).

-        złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, z chwilą złożenia do organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł, według stawki określonej w części IV kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

1.3. Zwolnienia z opłaty skarbowej:

-        Wydanie decyzji dla inwestycji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej – zgodnie z art. 2 ust 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.).

-        Wydanie decyzji dla organów administracji państwowej i samorządowej nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (t. j. Dz. 63525 poz. istopada 2006 roku (Dz.U. .U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).

1.4. Sposób uiszczenia opłaty skarbowej:

- opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej - Urzędu Miasta Olsztyn Pl. Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat lub na rachunek ww. Urzędu:

63 1020 3541  0000 5002 0290 3227
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

2. Odpowiedź zostanie udzielona w drodze decyzji administracyjnej, w której zostaną określone także parametry techniczne zjazdu – zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.

Od decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wzór wniosku do pobrania

ETAP II Budowa zjazdu

1. Projekt techniczny zjazdu w zakresie konstrukcji i rozwiązań geometrycznych podlega uzgodnieniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - w Wydziale Dróg.

2. Przed złożeniem wniosku na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, należy uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

3. Zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, w związku z tym projekty organizacji ruchu – na czas budowy zjazdu należy zatwierdzić w odpowiednim terenowo Rejonie Dróg Wojewódzkich (w Elblągu, Kętrzynie, Olecku lub Nidzicy).

Projekty stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Uwaga:

W przypadku wybudowania lub przebudowania zjazdu bez zezwolenia  zarządcy drogi, ZDW  zgłasza ten fakt właściwemu organowi nadzoru budowlanego w celu prowadzenia dalszego postępowania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440):

          - art. 29 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 29a ust. 1, 2, 3, art.30, art. 40 ust. 1 ust. 2 pkt.1, ust. 3, 4,         10, 11, 12, 13.

 • Uchwała nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 139 z dnia 11 października 2004 r., poz. 1726).
 • Ustawa z 02 czerwca 2005r. prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz. U. z 2012, poz. 1137).

Uzgodnienie podziału działki przy drodze wojewódzkiej w zakresie obsługi komunikacyjnej

Uzgodnienia dokonuje się na podstawie art. 35 ust. 3 Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).

Jednym z warunków umożliwiających podział ewidencyjny nieruchomości jest - zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami- zapewnienie projektowanym do wydzielenia działkom dostępu do drogi publicznej, ale za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienia dla tych działek innych służebności drogowych.

Dostęp do drogi publicznej nie jest pojęciem tożsamym ze zjazdem z drogi. Położenie działki przy drodze wojewódzkiej nie oznacza, że zarządca drogi jest zobowiązany do udzielenia jej właścicielowi zgody na wykonanie zjazdu.

Powyższe uzgodnienie z zarządcą drogi sposobu podziału działek, pozwoli na prawidłowe zaprojektowanie zjazdów do poszczególnych działek.

 Wzór wniosku do pobrania


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE REKLAMY NA TERENIE PASA DROGOWEGO


 - Plan terenu w skali 1: 500 lub 1:1000 ze szczegółową lokalizacją tablicy.
- Opis dokładnej lokalizacji wnioskowanej tablicy reklamowej, takich jak.:

 • Numer i nazwa drogi oraz kilometraż,
 • Odległość od krawędzi jezdni do najbliższej krawędzi wnioskowanej tablicy reklamowej,
 • Odległość wnioskowanej tablicy reklamowej od najbliższych skrzyżowań ( w obie strony ),
 • Wymiar wnioskowanej tablicy reklamowej oraz określenie czy jest ona dwustronna czy jednostronna.
 • Okres umieszczenia tablicy reklamowej w pasie drogowym.
 • Sposób posadowienia wnioskowanej tablicy reklamowej.
 • Rysunek wnioskowanej tablicy reklamowej lub szczegółowy opis szaty graficznej.
 • Informację, czy wnioskowana tablica będzie wyposażona w oświetlenie zewnętrzne lub wewnętrzne i czy zawierać będzie elementy odblaskowe.

  W przypadku umieszczenia reklamy na słupach oświetleniowych lub energetycznych winna być dołączona zgoda ich właścicieli.

STAWKI OPŁAT za zajęcia elementu pasa drogowego

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego podano zgodnie z uchwałą nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 139 z dnia 11 października 2004 r., poz. 1726 )
§ 1
 Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich w związku z:
1) prowadzeniem robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
2) umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w punktach 1 - 3.
§ 2
 1. Za zajęcie 1,0 m2 powierzchni elementu pasa drogowego dróg wojewódzkich ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
- opłata za zajęcie 1,0 m2 powierzchni pasa drogowego w tym poboczy, chodników, zatok postojowych, zatok autobusowych, ciągów pieszych i jezdni przy zajęciu powierzchni do 20 % szerokości - 1,00 zł,
- opłata za zajęcie 1,0 m2 powierzchni pasa drogowego w tym poboczy, chodników, zatok postojowych, zatok autobusowych, ciągów pieszych i jezdni przy zajęciu powierzchni od 20 % do 50 % szerokości - 5,00 zł,
- opłata za zajęcie 1,0 m2 powierzchni pasa drogowego w tym poboczy, chodników, zatok postojowych, zatok autobusowych, ciągów pieszych i jezdni przy zajęciu powierzchni od 50 % do całkowitego zajęcia - 10,00 zł,
 2. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia w wysokości - 0,50 zł
3. Za zajęcie 1,0 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w § 1 punkty 1 - 3 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia w wysokości - 1,00 zł
4. W przypadku konieczności usunięcia awarii urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdującymi się w pasie drogowym stosuje się stawki jak w ust. 1.
5. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3
Za zajęcie pasa drogowego, w tym przestrzeni nad pasem drogowym, o którym mowa w § 1 pkt 2,
a w szczególności linii energetycznych, telekomunikacyjnych, rurociągów, taśmociągów, wzdłuż drogi ustala się następujące roczne stawki opłat za 1,0 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) poza obszarem zabudowanym w jezdni - 200,00 zł,
2) poza obszarem zabudowanym w chodniku i poboczu - 100,00 zł,
3) poza obszarem zabudowanym w pozostałych elementach pasa drogowego - 50,00 zł,
4) w obszarze zabudowanym w jezdni - 200,00 zł,
5) w obszarze zabudowanym w chodniku i poboczu - 150,00 zł,
6) w obszarze zabudowanym w pozostałych elementach pasa drogowego - 25,00 zł,
7) na drogowych obiektach inżynierskich - 150,00 zł.
Stawkę roczną nalicza się od dnia obowiązywania decyzji na okres 365 dni ( np. od dnia 15 maja 2004 r. do dnia 14 maja 2005 r. )
§ 4
Za umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, o których mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1,0 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 1,00 zł,
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł,
3) reklamy informującej o towarze, usługach, imprezie, osobie lub ruchu społecznym - 3,00 zł,
4) reklamy umieszczonej nad obiektem , w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o wykonywanej działalności, godzinach otwarcia i nazwisku właściciela - 0,50 zł.