Głównej zawartości

Zieleń w pasie drogowym

ZIELEŃ W PASIE DROGOWYM

Utrzymanie we właściwym stanie drzew i krzewów należy do obowiązków władających nieruchomościami, na których one rosną.
Usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga zezwolenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w formie decyzji administracyjnej, wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem - do wniosku dołącza się jego zgodę.
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wycięcie drzewa na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo organu, który uznał dany obszar za rezerwat przyrody.
Wydanie zezwolenia uzależnione może być od przesadzania drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
2. tytuł prawny władania nieruchomością,
3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

 


Powyższych przepisów nie stosuje się do drzew lub krzewów:
1. w lasach,
2. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 
    zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach
    nieobjętych ochroną krajobrazową,
3. na plantacjach drzew i krzewów,
4. których wiek nie przekracza 5 lat,
5. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
6. niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność na łukach
    i skrzyżowaniach, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru
    zabytków,
7. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych
    i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
8. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację 
    urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych
    na podstawie decyzji właściwego organu.

 


Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
2. na których usunięcie uzyskała zezwolenie osoba fizyczna na cele niezwiązane
    z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie
    nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,
5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu
    żeglugi,
6. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
7. które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym
    planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
8. z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień,
    w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
9. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza
    nieruchomości,
10. topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących
     do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym
     drzewami innych gatunków,
11. jeżeli usuniecie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną
     gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
12. z grobli stawów rybnych,
13. jeżeli usunięcie było związane z wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych
     służących kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej
     w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

 

W przypadku konieczności usunięcia drzewa rosnącego w pasie drogowym zainteresowany składa wniosek do właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich. Na podstawie złożonych wniosków oraz potrzeb RDW powyższe drzewa usuwane są w miarę posiadanych środków finansowych przez jednostki do tego upoważnione.

 
Informacje na temat utrzymania zieleni, usuwania drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich można uzyskać pod numerem tel. 526-19-25.