Głównej zawartości

Zieleń w pasie drogowym

ZIELEŃ W PASIE DROGOWYM

Utrzymanie we właściwym stanie drzew i krzewów należy do obowiązków władających nieruchomościami, na których one rosną.
Usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga zezwolenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w formie decyzji administracyjnej, wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem - do wniosku dołącza się jego zgodę.
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wycięcie drzewa na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo organu, który uznał dany obszar za rezerwat przyrody.
Wydanie zezwolenia uzależnione może być od przesadzania drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
2. tytuł prawny władania nieruchomością,
3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

W przypadku konieczności usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym zainteresowany składa wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie lub właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich. Na tej podstawie ustalana jest zasadność takiej wycinki i ewentualnie prowadzone są dalsze czynności związane z uzyskaniem stosownego zezwolenia Wójta, Burmistrza czy Prezydenta Miasta.
W szczególnych przypadkach Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie może wydać Wnioskodawcy akceptację wycinki, co skutkuje potrzebą indywidualnego starania się o uzyskanie stosownej decyzji na wycinkę.

W celu procedowania sprawy, Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku Oświadczenia – zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zamieszczonym na niniejszej stronie Załącznikiem lub umieścić poniższy zapis na Wniosku o wycinkę:

„Ja, niżej podpisana/ny wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez Administratora Danych Osobowych - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28B, 10-602 Olsztyn, w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania powyższej zgody w każdym czasie.

………….………………………………

data, miejsce, podpis osoby wnioskującej

Odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.”

Informacje na temat utrzymania zieleni, usuwania drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich można uzyskać pod numerem tel. 526-19-25.