Głównej zawartości

Majątek

Aktywa trwałe

Wartość brutto

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Podstawowe środki trwałe w tym:

2 991 648 683,28

GRUPA 0

67 741 659,23

GRUPA I

9 530 068,93

GRUPA II

2 903 566 570,44

GRUPA III

36 187,00

GRUPA IV

257 450,77

GRUPA V

4 054 134,46

GRUPA VI

189 452,84

GRUPA VII

5 187 310,47

GRUPA VIII

1 085 849,14

Pozostałe środki trwałe

3 057 555,40

Podstawowe wartości niematerialne i prawne

225 760,85

Pozostałe wartości niematerialne i prawne

341 356,03

informację wytworzyła: Agnieszka Jastrzębowska