Głównej zawartości

Majątek

Aktywa trwałe  
podstawowe środki trwałe, w tym: 3 251 947 812,76
grupa 0 141 428 762,19
grupa I 11 846 028,78
grupa II 3 087 717 870,61
grupa III 36 187,00
grupa IV 208 770,89
grupa V 3 808 108,65
grupa VI 161 022,29
grupa VII 5 629 410,87
grupa VIII 1 111 651,48
podstawowe wartości niematerialne i prawne 225 760,85
pozostałe środki trwałe 3 777 157,20
pozostałe wartości niematerialne i prawne 461 054,18
   
   
stan na dzień 31.12.2020 r.