Głównej zawartości

Statut

Załącznik do uchwały

nr XXIV/563/17

Sejmiku Województwa

Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 21 lutego 2017 r.

STATUT

ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE

§ 1

Zarząd Dróg Wojewódzkich zwany dalej „Zarządem Dróg” jest samorządową jednostką budżetową będącą zarządem dróg wojewódzkich Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 2

Siedzibą Zarządu Dróg jest miasto Olsztyn a teren działania obejmuje Województwo Warmińsko-Mazurskie.

§ 3

Do zadań Zarządu Dróg należy wykonywanie obowiązków zarządcy drogi wynikających
z obowiązujących przepisów prawa w tym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), a w szczególności:

 1. pełnienie funkcji inwestora;
 2. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 3. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 4. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 5. koordynacja robót w pasie drogowym;
 6. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 7. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnienie ich na żądanie uprawnionym organom;
 8. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 9. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 10. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 11. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 12. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom, środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 13. wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 14. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 15. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 16. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi
  w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 17. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami
  i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
 18. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 19. zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa
  w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych;

§ 4

Zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.

§ 5

 1. Działalnością Zarządu Dróg kieruje Dyrektor zwany dalej „Dyrektorem”, zatrudniany przez Zarząd Województwa.
 2. Dyrektor odpowiada za realizację zadań określonych przepisami ustawy o drogach publicznych oraz innymi przepisami prawa i niniejszym statutem.
 3. Dyrektor kieruje Zarządem Dróg przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego
  w sprawach finansowych oraz przy pomocy naczelników wydziałów, kierowników rejonów dróg i kierowników zespołów.
 4. Dyrektor Zarządu Dróg może powoływać w razie potrzeby stałe lub doraźne zespoły doradcze i opiniodawcze, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania oraz zasady obsługi zespołu.
 5. Zarząd Dróg reprezentuje Dyrektor.

§ 6

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy oraz Rejonów Dróg określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora Zarządu Dróg i zatwierdzany przez Zarząd Województwa.

§ 7

Działalność Zarządu Dróg finansowana jest na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) oraz ustawy z dnia
16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2251, ze zm.).

§ 8

 1. Dyrektor składa Zarządowi Województwa co najmniej raz na kwartał sprawozdanie
  z działalności Zarządu Dróg.
 2. Działalność Zarządu Dróg podlega kontroli Zarządu Województwa oraz innych organów stosownie do przepisów prawa.
 3. Zarząd Dróg prowadzi politykę informacyjno-medialną w zakresie bezpieczeństwa użytkowników dróg, budowy i utrzymania dróg będących w jego zarządzie oraz pozostałej działalności.

§ 9

Zmiany statutu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.