Głównej zawartości

Statut

Załącznik do uchwały
nr XXXIV/660/09
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 października 2009r.

 

STATUT
ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE

 

§   1

Zarząd Dróg Wojewódzkich zwany dalej „ Zarządem Dróg” jest  samorządową jednostką budżetową  będącą zarządem  dróg wojewódzkich Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§   2

Siedzibą Zarządu Dróg jest miasto Olsztyn a teren działania obejmuje Województwo Warmińsko-Mazurskie.

§   3

Do zadań Zarządu Dróg należy wykonywanie obowiązków zarządcy drogi wynikających
z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 19,
poz. 115, z późn. zm.), a w szczególności:

1)    opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie
o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów       zagospodarowania przestrzennego;
2)    opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,   utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3)    pełnienie funkcji inwestora;
4)    utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5)    realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6)    przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7)    koordynacja robót w pasie drogowym;
8)    wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat
i kar pieniężnych;
9)    prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz  udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
11)  przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
12)  wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
13)  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
14)  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
15)  wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
16)  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
17)  utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
18)  nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi
w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
19)  nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

§   4

Zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.

§   5

 1. Działalnością  Zarządu Dróg  kieruje Dyrektor zwany dalej „Dyrektorem”, zatrudniany przez Zarząd Województwa.  
 2. Dyrektor odpowiada za realizację zadań określonych przepisami ustawy o drogach publicznych oraz innymi przepisami prawa i niniejszym statutem.
 3. Dyrektor  kieruje Zarządem Dróg przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego w sprawach finansowych oraz przy pomocy naczelników wydziałów,
  kierowników rejonów dróg i kierowników zespołów.
 4. Dyrektor Zarządu Dróg może powoływać w razie potrzeby stałe lub doraźne zespoły doradcze i opiniodawcze, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań
  i tryb działania oraz zasady obsługi zespołu.
 5. Zarząd Dróg reprezentuje Dyrektor.

 

§   6

 

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy oraz Rejonów Dróg określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora Zarządu Dróg  i zatwierdzany przez Zarząd Województwa.

 

§   7

Działalność Zarządu Dróg finansowana jest na zasadach określonych przepisami ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  / Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104
z późn. zm./ oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2005r.  o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego /Dz.U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm./.

 

§   8

 1. Dyrektor składa Zarządowi Województwa co najmniej raz na kwartał sprawozdanie
  z działalności Zarządu Dróg.
 2. Działalność Zarządu Dróg podlega kontroli Zarządu Województwa oraz innych organów stosownie do przepisów prawa.

 

§    9

Zmiany statutu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.