Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr  11 /2015
z dnia 8 lipca 2015r.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
poszukuje kandydata na: stanowisko ds. inwestycji w Wydziale Przygotowania Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Etat: 1
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a.    Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu drogowym.  
2.    Znajomość problematyki inwestycji drogowych.
3.    Znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych i innych dotyczących drogownictwa.
4.    Znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych.
5.    Znajomość wyceny robót budowlanych i prac projektowych.
6.    Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
8.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
9.    Umiejętność pracy na komputerze, obsługa programu Microsoft Office oraz programu Auto CAD lub Microstation w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji projektowej.
10.    Prawo jazdy kat. B.
b.  Wymagania pożądane:
1.    Doświadczenie zawodowe – minimum 3 letni staż pracy lub wykonywania co najmniej 3 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku.
2. Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie budowy dróg.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznych, w tym przygotowanie części technicznej SIWZ do przetargów dotyczących opracowania dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji, w tym studiów wykonalności, dokumentacji i decyzji środowiskowych.
2.    Organizowanie i branie udziału w naradach roboczych z projektantami i Zespołem Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI).
3.    Sprawdzanie dokumentacji projektowej, jej zgodności z warunkami umowy, z obowiązującymi przepisami prawa oraz pod względem formalnym.
4.    Odbiór dokumentacji projektowych opracowanych na zlecenie ZDW i rozliczanie umów
z projektantami.
5.    Analiza kształtowania się cen robót drogowych w regionie.
6.    Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zadań ustalonych planem rzeczowo-finansowym, a w szczególności:
a)    weryfikacja kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla zadań prowadzonych przez Wydział,
b)    kontrola faktur oraz protokołów odbioru dokumentacji technicznej pod względem zgodności
z umową.
III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, 8 godzin na dobę;  
Wyjazdy w teren na obszar  województwa warmińsko-mazurskiego;
I piętro w budynku nie dostosowanym dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy).
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu czerwcu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  nie przekroczył 6%.
V. Wymagane dokumenty:
1.    Życiorys zawodowy.
2.    Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
3.    Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
4.    Oświadczenie o niekaralności.
5.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
6.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
7.    Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin: dokumenty należy składać do dnia   24 lipca 2015r.  
b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).
c. Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.
VII. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata  klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1202).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Olsztynie (89) 526-19-39.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b oraz na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl  


Opracowała:                            Zatwierdził:
Elżbieta Górska                            Władysław Łukaszuk