Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 12 /2015

z dnia 13 lipca 2015r.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

poszukuje kandydata na: stanowisko ds. technologii w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie

Etat: 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. a.Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie: wyższe techniczne.
  2. Znajomość technologii budowy dróg.
  3. Znajomość problematyki inwestycji drogowych.
  4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
  7. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office.
  8. Prawo jazdy kat. B.
3.    Znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych i innych dotyczących drogownictwa. 
4.    Znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych.
5.    Znajomość programu Auto CAD lub Microstation w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji projektowej.

b. Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe o profilu: drogowym, mostowym.
 2. Doświadczenie zawodowe – 1 rok stażu pracy na stanowisku o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku.
 3. Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie budowy dróg.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udział w opiniowaniu rozwiązań technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania konstrukcji na drogach oraz nadzorowanie ich realizacji.
 2. Współpraca z Wydziałem Przygotowania Inwestycji w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowych, w tym przygotowywanie części technicznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargów dotyczących opracowania dokumentacji niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji.
 3. Prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i przestrzeganiem przepisów techniczno-budowlanych dotyczących technologii drogowych.
 4. Opiniowanie zmian technologicznych w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, proponowanych przez wykonawców robót,
 5. Ocena przydatności materiałów i wyrobów budowlanych nowych i porozbiórkowych w zakresie zastosowania w konstrukcjach drogowych,
 6. Weryfikacja odpowiedzi uzyskanych od projektantów, na pytania składane przez Wykonawców na etapie przeprowadzania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych,
 7. Weryfikacja dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej,
 8. Współpraca z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, jednostkami naukowo-badawczymi i laboratoriami drogowymi w zakresie technologii robót drogowych i drogowych obiektów inżynierskich,
 9. Przygotowywanie danych do Planu zamówień publicznych, opisu przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia, projektu umowy w zakresie zadań Zespołu oraz udział w procedurach przetargowych w zakresie ustalonym przez Dyrektora,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, 8 godzin na dobę;

Wyjazdy w teren po obszarze województwa warmińsko-mazurskiego;
I piętro w budynku nie dostosowanym dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu czerwcu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy.
 2. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
 3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 4. Oświadczenie o niekaralności.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:dokumenty należy składać do dnia   31 lipca 2015r.

b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).

c. Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1202).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Olsztynie (89) 526-19-39.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b oraz na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl

Opracowała:                                                                                                         Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                    Władysław Łukaszuk