Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 13/2015

z dnia 7 września 2015r.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

poszukuje kandydata na: referent w Dziale Administracyjno-Ekonomicznymw Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie

Etat: 1

 1. I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 2. Wykształcenie wyższe lub średnie o profilu administracyjnym i 4 lata stażu.
 3. Doświadczenie zawodowe – 4 lata stażu w tym 2 lata w jednostkach o profilu drogowym.
 4. Znajomość zagadnień związanych z gospodarką transportową.
 5. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu zamówień publicznych.
 6. Znajomość zagadnień BHP w zakresie wykonywanych obowiązków.
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 10. Nieposzlakowana opinia.
 11. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 12. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programów Microsoft Office.
  1. II.Główne obowiązki:
 13. Przygotowywanie dokumentów dotyczących zakupów administracyjnych, w tym danych do przetargów powyżej 3000 euro.
 14. Wystawianie dokumentów księgowych.
 15. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej środków trwałych.
 16. Wypisywanie kart drogowych i raportów pracy sprzętu oraz rozliczanie paliwa.
 17. Przygotowywanie danych do ubezpieczenia mienia, w tym środków transportowych.
 18. Udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg.
 19. Prowadzenie spraw BHP w zakresie:

- wystawiania skierowań i prowadzenie ewidencji badań profilaktycznych pracowników,

- zapewnienie odzieży roboczej, obuwia, środków ochrony pracowników,

- zapewnienie posiłków profilaktycznych,

- przygotowywanie dokumentacji po przeglądów p.poż.

 1. III.Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, 8 godzin na dobę , I piętro w budynku nie dostosowanym dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy).

 1. IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu sierpniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

 1. V. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae.
  3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
  4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
  5. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie .
  6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
  7. Referencje, opinie.
  8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
  9. Oświadczenie o niekaralności (braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
  10. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.
  11. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:dokumenty należy składać do dnia 10 września 2015r.

b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie

c. Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn lub

Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn

 1. VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1202
z późn.zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Olsztynie (89) 526-19-39.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 oraz na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl

Opracowała:                                                                                                         Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                    Waldemar Królikowski