Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016

z dnia 12 lutego 2016r.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

poszukuje kandydata na: stanowisko ds. księgowości w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie

Etat: 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

poszukuje kandydata na: stanowisko specjalisty ds. księgowości w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie

Etat: 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne; 
  2. Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości.
  3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
  6. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office.
  7. Posiadanie minimum 5 letniego doświadczenia na stanowisku księgowym.
 1. Wymagania dodatkowe:

1.  Znajomość w pracy w księgowości budżetowej.

2.  Znajomość zagadnień związanych z ewidencją dokumentów księgowych. 

3.  Znajomość zagadnień związanych z naliczaniem płac.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie urządzeń księgowych i bieżącej ewidencji finansowo-księgowej,
 2. Weryfikacja formalno-rachunkowa, analiza i księgowanie dokumentów.
 3. Uzgadnianie i rozliczanie kont należności oraz zobowiązań z kontrahentami w zakresie prowadzonych księgowań.
 4. Weryfikacja formalno-rachunkowa wystąpienia o środki z funduszy na poszczególne zadania.
 5. Weryfikacja formalno-rachunkowa dyspozycji otrzymania środków finansowych.
 6. Obsługa odrębnych rachunków bankowych.
 7. Prowadzenie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentacji księgowej dotyczącej realizacji poszczególnych zadań oraz odrębnego ewidencjonowania w księgach rachunkowych.
 8. Sporządzanie list płac pracowników ZDW w oparciu o aktualne umowy
  o pracę oraz sporządzanie sprawozdawczości z zakresu płac oraz naliczanie składek ZUS i podatków.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, 8 godzin na dobę;
I piętro w budynku nie dostosowanym dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu styczniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  nie przekroczył 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy.
 2. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
 3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 4. Oświadczenie o niekaralności.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:dokumenty należy składać do dnia   29.02.2016r. 

b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).

c. Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata  klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1202).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Olsztynie (89) 526-19-39.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b oraz na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl 

Opracowała:                                                                                                         Zatwierdził:

Teresa Molga                                                                                                        Waldemar Królikowski