Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016
z dnia 27 kwietnia 2016r.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
poszukuje kandydata na stanowisko: inspektor nadzoru robót drogowych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu
Etat: 1
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe budowlane.
2. Doświadczenie zawodowe: minimum 4 lata przy realizacji robót na drogach krajowych lub wojewódzkich na stanowisku Kierownik Robót/Kierownik Budowy/ Inspektor Nadzoru.
3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
4. Znajomość zagadnień z zakresu budowy i utrzymania dróg.
5. Znajomość wyceny robót budowlanych.
6. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
9. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office.
10. Znajomość programu Auto Cad w stopniu umożliwiającym przegląd dokumentacji projektowej.
11. Prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania pożądane:
1. Doświadczenie w planowaniu, realizacji oraz wycenie inwestycji drogowych.
2. Znajomość procedur FIDIC.
3. Dyspozycyjność, komunikatywność.
4. Dobra organizacja pracy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru robót drogowych, zgodnie z Prawem Budowlanym.
2. Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót.
3. Analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztów budowy.
4. Udział w radach projektów, radach technicznych budowy, udział w innych naradach i spotkaniach z wykonawcami na każdym etapie realizacji projektów.
5. Udział w odbiorach końcowych robót, w tym w rozliczaniu finansowym i rzeczowym Projektu oraz w przekazaniu zakończonych zadań do użytkowania.
6. Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej.
7. Udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowych w zakresie realizacji inwestycji. Udział w przeglądach gwarancyjnych w okresie usuwania wad i usterek.
8. Akceptacja sporządzonego przez Inżyniera Kontraktu Raportu Kwartalnego z dołączonymi protokołami z czynności usunięcia przez Wykonawcę Robót Budowlanych wad i usterek ujawnionych podczas kwartalnych przeglądów gwarancyjnych i należnego mu wynagrodzenia.
9. Wystawienie Świadectwa wykonania – po 5 latach od zakończenia Robót Budowlanych.
10. Zgłaszanie do Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy Robót Budowlanych wad i usterek oraz nadzorowanie ich usuwania.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Częste wyjazdy w teren po obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych na terenie prowadzenia robót budowlanych, 8 godzin na dobę.
I piętro w budynku nie dostosowanym dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy).
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu marcu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
V. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys zawodowy.
2. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
4. Oświadczenie o niekaralności.
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin: dokumenty należy składać do dnia 10.05.2016r.
b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).
c. Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg.
VII. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2135, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn.zm.).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 oraz Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu tel. (55) 236 85 30.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3 a także na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl

Opracowała: Zatwierdził:

Elżbieta Górska Waldemar Królikowski