Głównej zawartości

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016

z dnia 29 kwietnia 2016r.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

poszukuje kandydata na stanowisko: ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Olecku

Etat: 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. a.Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie: wyższe budowlane.
  2. Doświadczenie zawodowe: minimum 4 lata przy realizacji robót.
  3. Znajomość zagadnień z zakresu budowy i utrzymania dróg.
  4. Znajomość wyceny robót budowlanych.
  5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
  8. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office.
  9. Znajomość programu Auto Cad w stopniu umożliwiającym przegląd dokumentacji projektowej.
  10. Prawo jazdy kat. B.
   1. b.Wymagania pożądane:
    1. Doświadczenie w planowaniu, realizacji oraz wycenie inwestycji drogowych.
    2. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
    3. Dyspozycyjność, komunikatywność.
    4. Dobra organizacja pracy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udział w sporządzaniu planów opracowania dokumentacji technicznej w oparciu o plany inwestycyjne roczne i wieloletnie.
 2. Udział w pracach związanych z pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych (środki budżetu państwa i Unii Europejskiej).
 3. Współpracuje z jednostkami administracji państwowej i samorządowej oraz Wydziałem Dróg i Wydziałem Mostów w sprawach związanych z opiniowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem dokumentacji technicznej dla realizacji zadań ustalonych planem inwestycyjnym.
 5. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań ustalonych planem inwestycyjnym.

6. Analizuje kształtowanie się cen usług projektowych i robót drogowo – mostowych w regionie.

7. Współpraca z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami w zakresie opracowania operatów wywłaszczeniowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, 8 godzin na dobę;
Wyjazdy w teren po obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Budynek nie dostosowany dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu marcu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy.
 2. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
 3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 4. Oświadczenie o niekaralności.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:dokumenty należy składać do dnia   13.05.2016r.

b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).

c. Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2135, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn.zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 oraz Rejonie Dróg Wojewódzkich w Olecku tel. (87) 520 15 40.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12 a także na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl

Opracowała:                                                                                                         Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                    Waldemar Królikowski