Głównej zawartości

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

poszukuje kandydata na stanowisko: podinspektor ds. drogowych w Rejonie Dróg Wojewódzkich

w Elblągu

Etat: 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. a.Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie: wyższe budowlane drogowe lub ogólne.
  2. Znajomość zagadnień z zakresu budowy i utrzymania dróg.
  3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
  6. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office.
  7. Prawo jazdy kat. B.
   1. b.Wymagania pożądane:
  8. Doświadczenie przy realizacji robót na drogach krajowych lub wojewódzkich na stanowisku Kierownik Robót/Kierownik Budowy/ Inspektor Nadzoru.
  9. Doświadczenie w planowaniu, realizacji oraz wycenie inwestycji drogowych.
  10. Znajomość wyceny robót budowlanych.
  11. Znajomość procedur FIDIC.
  12. Dyspozycyjność, komunikatywność.
  13. Dobra organizacja pracy.
  14. Znajomość programu Auto Cad w stopniu umożliwiającym przegląd dokumentacji projektowej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udział w kwartalnych przeglądach gwarancyjnych w okresie usuwania usterek i wad.
 2. Akceptacja sporządzanych przez Inżyniera Kontraktu Raportów: kwartalnego i ostatecznego.
 3. Zgłaszanie do Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy wad i usterek oraz nadzorowanie ich usuwania.
 4. Udział w wizjach terenowych prowadzonych przez kontrole zewnętrzne.
 5. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego porealizacyjnego.
 6. Odtwarzanie zniszczonych elementów ochrony środowiska.
 7. Prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z wnioskami, propozycjami, skargami użytkowników dróg, właścicieli przyległych nieruchomości i innych petentów.
 8. Wyposażenie miejsc obsługi podróżnych, parkingów, punktów widokowych musi być utrzymane do końca okresu trwałości projektów.
 9. Wystawienie Świadectwa wykonania – po 5 latach od zakończenia Robót Budowlanych.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Częste wyjazdy w teren po obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych na terenie prowadzenia robót budowlanych, 8 godzin na dobę.
I piętro w budynku nie dostosowanym dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy.
 2. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
 3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 4. Oświadczenie o niekaralności.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:dokumenty należy składać do dnia   15.07.2016r.

b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).

c. Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2135, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 902).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 oraz Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu tel. (55) 236 85 30.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3 a także na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl

Opracowała:                                                                                                         Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                    Waldemar Królikowski