Głównej zawartości

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
poszukuje kandydata na: stanowisko: inspektor ds. obronnych i Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Etat: 0,5 etatu


I. Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Doświadczenie zawodowe – 4 lata
3. Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW lub SKW.
4. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE ".
5. Znajomość przepisów z zakresu: prowadzenia pionu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, zarządzania kryzysowego, obronności kraju.
6. Umiejętność obsługi programów Microsoft Office oraz graficznych (np. Corel).
7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
8. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
10. Nieposzlakowana opinia.
11. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
II. Wymagania dodatkowe:
Przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych.
III. Główne obowiązki:
1. Na stanowisku Inspektor ds. Obronnych:
1) opracowywanie planów działania za dany rok,
2) opracowywanie planu funkcjonowania ZDW na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa Państwa,
3) opracowywanie planów związanych z przygotowaniem infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych Państwa,
4) opracowywanie planu ochrony cywilnej ZDW,
5) opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru, Punktu Alarmowania, Zespołu Reagowania Kryzysowego,
6) współpraca w zakresie obronności z Urzędem Marszałkowskim, GDDKiA i innymi służbami oraz jednostkami w zakresie spraw wynikających z zakresu zadań stanowiska.
2. Na stanowisku Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:
1) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych oraz szczegółowych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
2) prowadzenie postępowań sprawdzających,
3) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa do klauzuli „Poufne" włącznie,
4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

IV. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, 20 godzin tygodniowo , I piętro w budynku nie dostosowanym dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy).

V. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu lipcu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
VI. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae.
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
5. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie .
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
7. Referencje, opinie.
8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie o niekaralności (braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
10. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.
11. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
12. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin: dokumenty należy składać do dnia 16 września 2016r.
b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego),
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn
VII. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 902).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Olsztynie (89) 526-19-39.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b oraz na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl

 

Opracowała:                                            Zatwierdził:
Elżbieta Górska                                       Waldemar Królikowski