Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 17/2016
z dnia 8 grudnia 2016r.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
poszukuje kandydata na stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Gruntami
Etat: 1
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a.    Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie wyższe – kierunek geodezji i kartografia, gospodarka przestrzenna.
2.    Doświadczenie zawodowe: 2 lata stażu pracy w geodezji w administracji publicznej lub jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
3.    Znajomość zagadnień geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami.
4.    Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
6.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
7.    Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
8.    Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office.
9.    Prawo jazdy kat. B.
b.    Wymagania pożądane:
1.    Uprawnienia z zakresu geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
2.    Uprawnienia z zakresu rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych.
3.    Znajomość programu EWMAPA i/lub EWOPIS .
4.    Komunikatywność dokładność, dobra organizacja pracy.II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem, darowizn, zamiany nieruchomości oraz ich podziałem i wyceną, wynikających z planowanych inwestycji, regulacji stanu prawnego nieruchomości na skutek wszczętych postępowań przez osoby fizyczne i jednostki z zewnątrz.
2.    Zlecanie, nadzór i odbiór robót geodezyjno-kartograficznych oraz wyceny gruntów.
3.    Prowadzenie spraw dotyczących znaków geodezyjnych, posadowionych w posadowionych w pasach dróg wojewódzkich, objętych ochroną prawną.
4.    Przygotowywanie sprawozdań i informacji z zakresu działania Zespołu.III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia, z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym  8 godzin na dobę,
Wyjazdy w teren po obszarze działania ZDW.
I piętro w budynku nie dostosowanym dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy, brak podjazdu).
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu listopadzie 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  nie przekroczył 6%.
V. Dokumenty:
a.  wymagane
1.    Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
2.    Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
3.    Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
5.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.b.    dodatkowe1.    Życiorys zawodowy.
2.    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust.
3.    Inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:a. Termin: dokumenty należy składać do dnia   20.12.2016r.  
b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).
c. Miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich; ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.VII. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata  klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922.) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 902).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Aplikacje odrzucone będą do odbioru przez1 miesiąc po ogłoszeniu wyniku naboru a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 .
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego a także  na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich; 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie naboru.

Opracowała:                               Zatwierdził:

Elżbieta Górska                            Waldemar Królikowski