Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017

z dnia 16 stycznia 2017r.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista w Dziale Drogowo-Mostowym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu

Etat: 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. a.Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie: wyższe budowlane, drogowe lub mostowe.
  2. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej.
  3. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
  4. Uprawnienia do przeglądów podstawowych oraz szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich.
  5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
  8. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office.
  9. Prawo jazdy kat. B.
   1. b.Wymagania pożądane:
  10. Doświadczenie przy realizacji robót na drogach krajowych lub wojewódzkich na stanowisku Kierownik Robót/ Kierownik Budowy/ Inspektor Nadzoru.
   1. Doświadczenie w planowaniu, realizacji oraz wycenie inwestycji drogowych.
  11. Znajomość zagadnień z zakresu: budowy i utrzymania dróg, utrzymania obiektów inżynierskich oraz wyceny robót budowlanych.
   1. Znajomość procedur FIDIC.
   2. Dyspozycyjność, komunikatywność.
   3. Znajomość programu Auto Cad w stopniu umożliwiającym przegląd dokumentacji projektowej.
   4. Dobra organizacja pracy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie propozycji do planów inwestycyjnych i remontów drogowych obiektów inżynierskich.
 2. Prowadzenie okresowej kontroli drogowych obiektów inżynierskich w systemie zleconym.
 3. Wykonywanie kosztorysów inwestorskich na roboty inwestycyjne i utrzymaniowe.
 4. Bieżąca kontrola (merytoryczna) nad realizacją robót i odbiory robót drogowych obiektów inżynierskich i inwestycji realizowanych przez ZDW/RDW.
 5. Koordynacja wykonywania na drogach i mostach robót o charakterze awaryjnym związanych
  z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
 6. Prowadzenie wykazów i ksiąg obiektów inżynierskich.
 7. Kontrola zgodności zrealizowanych zadań z warunkami umów.
 8. Załatwianie interwencji związanych z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich.
 9. Nadzór nad wprowadzeniem ograniczeń lub zamknięć obiektów inżynierskich ze względu na ich stan techniczny lub bezpieczeństwo ruchu.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Wyjazdy w teren w obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych na terenie prowadzenia robót budowlanych, 8 godzin na dobę.
I piętro w budynku nie dostosowanym dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu grudniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy.
 2. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
 3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 4. Oświadczenie o niekaralności.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:dokumenty należy składać do dnia   26.01.2017r.

b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).

c. Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 902).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 oraz Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu tel. (55) 236 85 30.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3 a także na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl

Opracowała:                                                                                                         Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                     Waldemar Królikowski