Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017
z dnia 14 lutego 2017r.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
poszukuje kandydata na stanowisko: pomoc laboratoryjna w Laboratorium Drogowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z siedzibą w Bartoszycach
Etat: 1
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a.    Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie: średnie.  
2.    Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office.
3.    Prawo jazdy kat. B.
4.    Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
6.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
7.    Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
b.    Wymagania pożądane:
1.    Wykształcenie: średnie lub wyższe o kierunku budownictwo.
2.    Doświadczenie zawodowe w pracy w laboratorium drogowym.
3.    Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego.
4.    Dyspozycyjność, komunikatywność.
5.    Dobra organizacja pracy.II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Pobieranie i przygotowywanie próbek oraz wykonywanie badań zgodnie z odpowiednimi normami.
2.    Opracowywanie sprawozdań z badań.
3.    Monitorowanie warunków środowiskowych i lokalowych.
4.    Udział w opracowywaniu opinii i interpretacji do sprawozdań z badań.
5.    Udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów drogowych i inżynierskich. III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:Praca terenowo-biurowa, 8 godzin na dobę, obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.  
Wyjazdy w teren po obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
Parter w budynku nie dostosowany dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy, brak podjazdu).
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu styczniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  nie przekroczył 6%.
V. Dokumenty:
a.  wymagane
1.    Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
2.    Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
3.    Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
5.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.b.    dodatkowe1.    Życiorys zawodowy.
2.    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust.
3.    Inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:a. Termin: dokumenty należy składać do dnia   28.02.2017r.  
b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).
c. Miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich; ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.VII. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata  klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922.) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 902).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Aplikacje odrzucone będą do odbioru przez1 miesiąc po ogłoszeniu wyniku naboru a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 .
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego a także  na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich; 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) posiada Pani/Pan* prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie naboru.

Opracowała:   Elżbieta Górska                         

Zatwierdził:    Waldemar Królikowski