Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017
z dnia 14 lutego 2017r.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista w Dziale Drogowo-Mostowym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu
Etat: 1
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a.    Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie: wyższe budowlane, drogowe lub mostowe.  
2.    Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
3.    Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
5.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
6.    Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office oraz programów kosztorysowych.
7.    Prawo jazdy kat. B.
b.    Wymagania pożądane:
1.    Doświadczenie w pracy w administracji drogowej.
2.    Znajomość zagadnień z zakresu: budowy i utrzymania dróg, utrzymania obiektów inżynierskich oraz wyceny robót budowlanych.
3.    Znajomość procedur FIDIC.
4.    Dyspozycyjność, komunikatywność.
5.    Dobra organizacja pracy.II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Udział w opracowywanie propozycji do planów inwestycyjnych i remontów drogowych obiektów inżynierskich.
2.    Prowadzenie okresowej kontroli dróg i drogowych obiektów inżynierskich.
3.    Opracowywanie uproszczonej dokumentacji technicznej i technologicznej (w tym kosztorysów inwestorskich) na proste  roboty inwestycyjne i utrzymaniowe.
4.    Zgłaszanie zamiaru wykonywania robót budowlanych do Nadzoru Budowlanego.
5.    Przygotowanie i rejestracja dziennika Budowy w Nadzorze Budowlanym).
6.    Nadzór nad realizacją robót i udział w odbiorach robót realizowanych przez RDW.
7.    Rozliczanie kosztów realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych dróg.
8.    Kontrola zgodności realizowanych zadań z warunkami umów.
9.    Organizacja i udział w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanych zadań.III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:Wyjazdy w teren w obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych na terenie prowadzenia robót budowlanych, 8 godzin na dobę.
I piętro w budynku nie dostosowanym dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy).
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu styczniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  nie przekroczył 6%.
V. Wymagane dokumenty:
1.    Życiorys zawodowy.
2.    Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
3.    Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
4.    Oświadczenie o niekaralności.
5.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
6.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
7.    Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin: dokumenty należy składać do dnia   28.02.2017r.  
b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).
c. Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg.
VII. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata  klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 902).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 oraz Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu tel. (55) 236 85 30.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3 a także  na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl  

Opracowała:      Elżbieta Górska                   

Zatwierdził:       Waldemar Królikowski