Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 7/2017

z dnia 1 czerwca 2017r.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

poszukuje kandydata na stanowisko ds. drogowych w Dziale Drogowo-Mostowym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie

Etat: 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. a.Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie: wyższe o profilu budowlanym.
  2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
  5. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office oraz programów kosztorysowych.
  6. Prawo jazdy kat. B.
   1. b.Wymagania pożądane:
  7. Wykształcenie: wyższe o profilu drogowym.
  8. Doświadczenie zawodowe – dwa lata.
  9. Znajomość zagadnień z zakresu: budowy i utrzymania dróg, utrzymania obiektów inżynierskich oraz wyceny robót budowlanych.
   1. Dyspozycyjność, komunikatywność.
   2. Dobra organizacja pracy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie propozycji do planów bieżącego utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich.
 2. Sporządzanie uproszczonej dokumentacji na wykonawstwo robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich.
 3. Sporządzanie uproszczonej dokumentacji na wykonawstwo robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich.
 4. Opracowywanie uproszczonej dokumentacji technicznej /w tym kosztorysy inwestorskie
  i ofertowe, na proste roboty modernizacyjne i utrzymaniowe o charakterze drogowym
  i mostowym.
 5. Koordynacja wykonywanych na drogach robót o charakterze awaryjnym związanych
  z zagrożeniem ruchu drogowego.
 6. Prowadzenie kontroli drogowych obiektów inżynierskich.
 7. Dokonywanie pomiarów ruchu drogowego i sporządzanie sprawozdań z wyników pomiarów.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Wyjazdy w teren w obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych na terenie prowadzenia robót budowlanych, 8 godzin na dobę.
Budynek nie dostosowany dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy.
 2. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
 3. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 4. Oświadczenie o niekaralności.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:dokumenty należy składać do dnia   16.06.2017r.

b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).

c. Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 902).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 oraz Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie tel. (89) 752-36-15.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20
a także na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl

Opracowała:                                                                                                         Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                     Władysław Łukaszuk