Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 9/2017

z dnia 21 czerwca 2017r.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista - geodeta w Wydziale Realizacji Inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Etat: 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. a.Wymagania niezbędne:
 2. Wykształcenie: wyższe: kierunek Geodezja i Kartografia.
 3. Doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat doświadczenia w wyuczonym zawodzie.
 4. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji – zakres 1.
 5. Znajomość zagadnień z zakresu: geodezji, prowadzenia prac geodezyjnych kameralnych
  i terenowych, wyceny robót geodezyjnych
 6. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office, znajomość programu Auto Cad w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji projektowej.
 7. Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
 8. Prawo jazdy kat. B.
 9. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 11. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 12. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
  1. b.Wymagania pożądane:
 13. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji – zakres 2.
  1. Umiejętność wykonawstwa prac geodezyjnych w zakresie 3 i 4 uprawnień w dziedzinie geodezji.
 14. Doświadczenie w koordynacji i nadzorze nad wykonawstwem geodezyjnych prac polowych.
 15. Umiejętność wykonywania opracowań geodezyjno-kartograficznych.
 16. Umiejętność analizy dokumentacji projektowej w zakresie geodezji.
 17. Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.
 18. Cechy osobowe: Opanowanie, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, dyspozycyjność, komunikatywność, d

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowanie, pod względem geodezyjnym, inwestycji do realizacji w zakresie: współpracy przy przygotowaniu dokumentacji projektowej, sprawdzania dokumentacji projektowej na każdym etapie jej przygotowania, wykonywania analizy rozwiązań projektowych w terenie.
 2. Realizacja, pod względem geodezyjnym, zadań inwestycyjnych w zakresie m.in.: udziału w przekazaniu dla Wykonawcy terenu budowy, niezbędnych pomiarów geodezyjnych, udział w odbiorach częściowych i końcowych.
 3. Analiza wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na roboty geodezyjne .
 4. Udział w radach budowy oraz innych naradach i spotkaniach na każdym etapie realizacji projektów.
 5. Udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych w zakresie realizacji inwestycji.
 6. Sporządzanie analiz i informacji o realizacji zadań geodezyjnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca polega na częstych wyjazdach na tereny budów dróg wojewódzkich w obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
 2. Teren budowy – praca wymaga sprawnego przemieszczania się po bardzo nierównym wysokościowo terenie oraz prowadzenia samochodu kat. B.
 3. Praca administracyjno-biurowa, wewnątrz pomieszczenia - obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
 4. I piętro w budynku nie dostosowany dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy, brak podjazdu).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

V. Dokumenty:

a. wymagane

 1. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
 2. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 3. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 1. b.dodatkowe
 1. Życiorys zawodowy.
 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust.
 1. Inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:dokumenty należy składać do dnia   03.07.2017r.

b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).

c. Miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich; ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922.) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 902).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Aplikacje odrzucone będą do odbioru przez1 miesiąc po ogłoszeniu wyniku naboru a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 .

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego a także na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich; 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3) posiada Pani/Pan* prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie naboru.

Opracowała:                                                                                                         Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                    Władysław Łukaszuk