Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 13/2017

z dnia 23 sierpnia 2017r.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

poszukuje kandydata na stanowisko: inspektor ds. finansowych w Zespole ds. Realizacji Inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Etat: 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. a.Wymagania niezbędne:
 2. Wykształcenie: średnie; kierunek ekonomia/finanse.
 3. Doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok w wyuczonym zawodzie.
 4. Znajomość zagadnień z zakresu księgowości.
 5. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 10. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
  1. b.Wymagania pożądane:
 11. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.
 12. Doświadczenie zawodowe : min. 1 rok w wyuczonym zawodzie.
 13. Cechy osobowe: dokładność i opanowanie, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, dyspozycyjność, komunikatywność, d

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Weryfikacja aktualnego stanu rozliczeń i wg potrzeb bieżące rozliczanie środków finansowych własnych i UE ujętych na projekty IR I w Planie finansowym ZDW wg paragrafów dla każdego projektu rozbudowy dróg realizowanych przez jednostkę.
 2. Sprawdzanie obiegu, zabezpieczenia i przechowywania w IR I dokumentów rozliczeniowych księgowych z podziałem na każdy z projektów,
 3. Nadzorowanie wydatkowania i ewidencji środków w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz harmonogramem składania wniosków o płatność,
 4. Analizowanie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
 5. sporządzanie analiz i informacji o realizacji zadań IR I,
 6. Przygotowanie, weryfikacja i analiza informacji i danych do projektów planów rzeczowo-finansowych na poszczególne lata oraz bieżąca i okresowa analiza wykorzystania środków na realizację zadań IR I,
 7. Przedstawianie uzasadnionych wniosków o dokonanie zmian w planach,
 8. Nadzorowanie realizacji wszelkich płatności IR I, w tym prowadzenie ewidencji faktur i innych dokumentów finansowych w wersji papierowej i elektronicznej,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia, z przewagą wysiłku umysłowego,8 godzin na dobę oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
I piętro w budynku nie dostosowanym dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy, brak podjazdu).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu lipcu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

V. Dokumenty:

a. wymagane

 1. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
 2. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 3. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 1. b.dodatkowe
 1. Życiorys zawodowy.
 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust.
 1. Inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:dokumenty należy składać do dnia   08.09.2017r.

b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).

c. Miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich; ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922.) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 902).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Aplikacje odrzucone będą do odbioru przez
1 miesiąc po ogłoszeniu wyniku naboru a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 .

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego a także na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich; 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3) posiada Pani/Pan* prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie naboru.

Opracowała:                                                                                                         Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                    Waldemar Królikowski