Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 15/2017

z dnia 5 października 2017r.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

poszukuje kandydata na stanowisko ds. ewidencji i diagnostyki dróg w Dziale Drogowo-Mostowym
w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Olecku

Etat: 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. a.Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie: średnie o profilu drogowym.
  2. Znajomość warunków technicznych jakim odpowiadają drogi.
  3. Znajomość przepisów
  4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
  7. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office oraz programów kosztorysowych.
  8. Prawo jazdy kat. B.
   1. b.Wymagania pożądane:
  9. Wykształcenie: wyższe o profilu drogowym.
  10. Doświadczenie zawodowe – dwa lata.
  11. Znajomość zagadnień z zakresu: budowy i utrzymania dróg, utrzymania obiektów inżynierskich oraz wyceny robót budowlanych.
  12. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
   1. Dyspozycyjność, komunikatywność.
   2. Dobra organizacja pracy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji i diagnostyki dróg.
 2. Nadzór nad realizacją objazdów oraz przeglądów dróg prowadzonych przez drogową służbę liniową.
 3. Prowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego dróg i przejazdów kolejowych oraz sporządzanie protokołów z wykonanej kontroli.
 4. Opracowywanie uproszczonej dokumentacji technicznej (w tym kosztorysy inwestorskie i ofertowe) na proste roboty utrzymaniowe o charakterze drogowym.
 5. Współudział w opracowywaniu propozycji do planu bieżącego utrzymania dróg.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, 8 godzin na dobę.

Wyjazdy w teren w obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Budynek nie dostosowany dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

V. Dokumenty:

a. wymagane

 1. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
 2. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 3. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 1. b.dodatkowe
 1. Życiorys zawodowy.
 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust.
 1. Inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:dokumenty należy składać do dnia   20.10.2017r.

b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).

c. Miejsce: Rejon Dróg Wojewódzkich; ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 902).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Aplikacje odrzucone będą do odbioru przez1 miesiąc po ogłoszeniu wyniku naboru a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 .

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b a także na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich; 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3) posiada Pani/Pan* prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie naboru.

Opracowała:                                                                                                         Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                    Waldemar Królikowski