Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 23 /2017
z dnia 5 grudnia 2017r.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
poszukuje kandydata na stanowisko: inspektor ds. obsługi administracyjno – organizacyjnej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

I. Wymagania
a. niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe administracja, zarządzanie lub prawo.
2. Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata na stanowisku podobnym stanowisku.
3. Praktyczna znajomość zadań wykonywanych na stanowisku.
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
7. Praktyczna znajomość oprogramowania Word, Excel.
b. dodatkowe:
1. Dobra znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Organizowanie pracy i bieżąca obsługa sekretariatu.
2. Biurowa, techniczna i administracyjna obsługa Dyrektora i Zastępców Dyrektora.
3. Zarządzanie terminarzem Dyrektora i Zastępców Dyrektora (umawianie spotkań wewnętrznych i zewnętrznych, wyjazdów służbowych).
4. Nadzór nad obsługą narad i konferencji.
5. Bieżące załatwianie spraw wskazanych przez Dyrektora.
6. Koordynacja korespondencji wchodzącej i wychodzącej.
7. Odpowiedzialność za prawidłowy obieg dokumentów oraz koordynację połączeń przychodzących.
8. Zarządzanie hierarchią informacji przypływających do przełożonego.
9. Ustalanie priorytetów i kierowanie spraw do odpowiednich komórek organizacyjnych.
10. Zapewnienie i koordynowanie sprawnego przepływu informacji.
11. Przygotowywanie dokumentacji, prezentacji i raportów.
12. Tłumaczenie pism związanych z działalnością ZDW i korespondencji urzędowej.
13. Współpraca z pozostałymi działami ZDW.
14. Dbanie o wizerunek firmy.
15. Prowadzenie książki kontroli i zbioru protokołów, wystąpień z kontroli jednostek zewnętrznych.
16. Prowadzenie zbiorów:
a) korespondencji dyrekcji z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
b) pisemnych decyzji podjętych przez Dyrektora.
III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, 8 godzin na dobę;
I piętro w budynku nie dostosowanym dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy).
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu listopadzie 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
V. Dokumenty:
a. wymagane
1. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
2. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
3. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

a. dodatkowe

1. Życiorys zawodowy.
2. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust.
3. Inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. Termin: dokumenty należy składać do dnia 15 grudnia 2017r.
b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).
c. Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

VII. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 902).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Aplikacje odrzucone będą do odbioru przez1 miesiąc po ogłoszeniu wyniku naboru a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 .
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego a także na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich; 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) posiada Pani/Pan* prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie naboru.

Opracowała:                                      Zatwierdził:
Elżbieta Górska                                 Waldemar Królikowski