Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019
z dnia 16 stycznia 2019r.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
poszukuje kandydata na stanowisko Kierownik Działu Drogowo-Mostowego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nidzicy
Etat: 1
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia z zakresu budownictwa lądowego
o specjalności drogowej lub mostowej.
2. Doświadczenie zawodowe: 5 lat pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej - zgodnych z wymaganiami
3. Umiejętność i skuteczność działania w sytuacjach trudnych, stresujących, a także pod presją czasu.
4. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.
5. Dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność kierowania zespołem.
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
9. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft.
10. Prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Organizowanie pracy i nadzór nad pracą Działu Drogowo-Mostowego.
2. Opracowywanie propozycji do planów inwestycji i remontów dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
3. Prowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich.
4. Nadzór nad realizacją przeglądów bieżących obiektów inżynierskich. Nadzór nad realizacją robót inwestycyjnych, remontowych i bieżącego utrzymania w zakresie dróg i drogowych obiektów inżynierskich.
5. Współpraca z wydziałami ZDW w zakresie nadzoru i odbioru robót.
6. Koordynacja przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony mostów.
I. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, 8 godzin na dobę.
Wyjazdy po terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Budynek nie dostosowany dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy).
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu grudniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
V. Dokumenty:
a. wymagane
1. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
2. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
3. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

b. dodatkowe

1. Życiorys zawodowy.
2. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust.
3. Inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin: dokumenty należy składać do dnia 30.01.2019r.
b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).
c. Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29; 13-100 Nidzica.
VII. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Działu Drogowo-Mostowego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nidzicy ogłoszonego w dniu 16 stycznia 2019r. i prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z siedzibą przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, fax: 89 539-98-76, adres e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Aplikacje odrzucone będą do odbioru przez1 miesiąc po ogłoszeniu wyniku naboru a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 .
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b a także na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DO CELÓW REKRUTACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
z siedzibą przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, fax: 89 539-98-76, adres e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl, reprezentowany przez Dyrektora ZDW
w Olsztynie.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem
e-mail: iod@zdw.olsztyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 22¹ § 1 kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO – do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
W pozostałych przypadkach dane osobowe nie objęte powyższą podstawą prawną (np. wizerunek kandydata, numer telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Opracowała: Elżbieta Górska

Zatwierdził:  Waldemar Królikowski