Głównej zawartości

 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

poszukuje kandydata na umowę na zastępstwo (ok. 15 m-cy) w Zespole ds. Realizacji Inwestycji III w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na stanowisko inspektor

ds. obsługi finansowej

Zakres obowiązków:

 1. Weryfikacja aktualnego stanu rozliczeń i wg potrzeb bieżące rozliczanie środków finansowych własnych i UE ujętych na projekty Zespołu w Planie finansowym ZDW wg paragrafów dla każdego projektu rozbudowy dróg realizowanych przez jednostkę.
 2. Sprawdzanie obiegu, zabezpieczenia i przechowywania w Zespole dokumentów rozliczeniowych księgowych z podziałem na każdy z projektów.
 3. Nadzorowanie wydatkowania i ewidencji środków w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz harmonogramem składania wniosków o płatność.
 4. Analizowanie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
 5. Sporządzanie analiz i informacji o realizacji zadań Zespołu.
 6. Przygotowanie, weryfikacja i analiza informacji i danych do projektów planów rzeczowo-finansowych na poszczególne lata oraz bieżąca i okresowa analiza wykorzystania środków na realizację zadań Zespołu.
 7. Przedstawianie uzasadnionych wniosków o dokonanie zmian w planach.
 8. Nadzorowanie realizacji wszelkich płatności Zespołu, w tym prowadzenie ewidencji faktur i innych dokumentów finansowych w wersji papierowej i elektronicznej.

Oczekiwania:

a. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne.
 2. Znajomość zagadnień z zakresu księgowości.
 3. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 7. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

b. Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie zawodowe : min. 1 rok w wyuczonym zawodzie.
 2. Cechy osobowe: dokładność i opanowanie, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy
  w zespole, komunikatywność,.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko inspektor ds. obsługi finansowej w Zespole ds. Realizacji Inwestycji III ogłoszonej dnia 8 maja 2019r. prowadzonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Dodatkowe informacje udzielane są w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b; tel. (89) 526-19-39.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DO CELÓW REKRUTACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO)
informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
  z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00,
  fax: 89 539-98-76, adres e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl, reprezentowany przez Dyrektora ZDW w Olsztynie.
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Łukasza Rytelewskiego, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@zdw.olsztyn.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane
  w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 22¹ § 1 kodeksu pracy i/lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO – do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i/lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

W pozostałych przypadkach dane osobowe nie objęte powyższą podstawą prawną (np. wizerunek kandydata, numer telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 1. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Opracowała:                                                                                                                         Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                                    Waldemar Królikowski