Głównej zawartości

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
poszukuje kandydata na umowę na zastępstwo (ok. 14 m-cy) w Wydziale Przygotowania Inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznych, w tym przygotowanie części technicznej SIWZ do przetargów dotyczących opracowania dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji, w tym studiów wykonalności, dokumentacji i decyzji środowiskowych.
2. Organizowanie i branie udziału w naradach roboczych z projektantami i Zespołem Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI).
3. Sprawdzanie dokumentacji projektowej, jej zgodności z warunkami umowy, z obowiązującymi przepisami prawa oraz pod względem formalnym.
4. Odbiór dokumentacji projektowych opracowanych na zlecenie ZDW i rozliczanie umów
z projektantami.
5. Analiza kształtowania się cen robót drogowych w regionie.
6. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zadań ustalonych planem rzeczowo-finansowym, a w szczególności:
a) weryfikacja kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla zadań prowadzonych przez Wydział,
b) kontrola faktur oraz protokołów odbioru dokumentacji technicznej pod względem zgodności
z umową.
Oczekiwania:
1. Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlany lub drogowym.
2. Znajomość problematyki inwestycji drogowych.
3. Znajomość wyceny robót budowlanych i prac projektowych.
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
7. Umiejętność pracy na komputerze, obsługa programu Microsoft Office oraz programu Auto CAD lub Microstation w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji projektowej.
8. Prawo jazdy kat. B.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na zastępstwow Wydziale Przygotowania Inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, fax: 89 539-98-76, adres e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DO CELÓW REKRUTACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, fax: 89 539-98-76, adres e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl, reprezentowany przez Dyrektora ZDW w Olsztynie.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem
e-mail: iod@zdw.olsztyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 22¹ § 1 kodeksu pracy i/lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO – do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i/lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
W pozostałych przypadkach dane osobowe nie objęte powyższą podstawą prawną (np. wizerunek kandydata, numer telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Dodatkowe informacje udzielane w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b; tel. (0-89) 526-19-39.

Opracowała: Zatwierdził:

Elżbieta Górska Władysław Łukaszuk