Drukuj

Ogłoszenie o naborze nr 15/2016

z dnia 7 października 2016r.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

poszukuje kandydata na stanowisko: laborant w Laboratorium Drogowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Etat: 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. a.Wymagania niezbędne:
 2. Wykształcenie: średnie.
 3. Doświadczenie zawodowe w pracy w laboratorium drogowym.
 4. Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 8. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 9. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office.
 10. Znajomość programu Auto Cad w stopniu umożliwiającym przegląd dokumentacji projektowej.
 11. Prawo jazdy kat. B.
  1. b.Wymagania pożądane:
 12. Wykształcenie: średnie techniczne o profilu drogowym.
 13. Doświadczenie zawodowe: 2 lata w drogownictwie.
  1. Znajomość zagadnień z zakresu budownictwa drogowego.
 14. Dyspozycyjność, komunikatywność.
 15. Dobra organizacja pracy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Pobieranie i przygotowywanie próbek oraz wykonywanie badań zgodnie z odpowiednimi normami a także dokumentowanie tych badań.
 2. Opracowywanie sprawozdań z badań.
 3. Monitorowanie warunków środowiskowych i lokalowych.
 4. Udział w opracowywaniu opinii i interpretacji do sprawozdań z badań.
 5. Udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów drogowych i inżynierskich.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca terenowo-biurowa, 8 godzin na dobę, obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
Wyjazdy w teren po obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Parter w budynku nie dostosowany dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy, brak podjazdu).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

V. Dokumenty:

a. wymagane

 1. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
 2. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 3. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 1. b.dodatkowe
 1. Życiorys zawodowy.
 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust.
 1. Inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:dokumenty należy składać do dnia   19.10.2016r.

b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).

c. Miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich; ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922.) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 902).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia
o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Aplikacje odrzucone będą do odbioru przez1 miesiąc po ogłoszeniu wyniku naboru a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 .

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego a także na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich; 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3) posiada Pani/Pan* prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie naboru.

Opracowała:                                                                                                         Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                                    Waldemar Królikowski

Odsłony: 669