Głównej zawartości

jon Dróg Wojewódzkich w Olecku
ul. Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko
telefony : centrala/fax (87) 520 15 40 , 520 40 98
telefon/fax dyżurny zimowego utrzymania dróg (87) 520 20 30


Obwód Drogowy w Olecku
ul. Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko

telefony : centrala/fax (87) 520 15 40 , 520 40 98
rdw.olecko@zdw.olsztyn.pl

Obwód Drogowy w Gołdapi
ul. Chopina 14
19-500 Gołdap

telefon/fax (87) 615 36 36

 

Komórka organizacyjna

Imię i nazwisko / stanowisko

nr.t el / wew

Kierownik Rejonu

Kamil Motus - Kierownik Rejon

520 15 40,
520 40 98 w
66

Dział Administracji
Sekretariat

Wioletta Szymborska - Kierownik Działu Administracyjno – Ekonomicznego

520 15 40,
520 40 98 w
60          fax w 68

Kamil Masłowski - specjalista

/transportu i zaopatrzenia/

520 15 40,
520 40 98 w
69

Dział Drogowo - Mostowy

Leszek Waszkiewicz – Kierownik Działu Drogowo-Mostowego 

520 15 40,
520 40 98 w
75

Barbara Sych - specjalista

/zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym/

520 15 40,
520 40 98 w
63

Mirosław Wojsław – specjalista 

/ nadzór obiektów mostowych/

520 15 40,
520 40 98 w
71

Piotr Kulikowski– podinspektor

/ finanse bud /

520 15 40,
520 4098 w
74

Karol Warykowski – inspektor

/ewidencja drogowa, przeglądy dróg, zadrzewienie/

520 15 40,
520 40 98 w
74

Kamil Nalewajko – specjalista

/ inwestycje unijne, nadzorowanie robót drogowych/

520 15 40,
520 40 98 w
64

Zdzisław Rejszel – pomoc techniczna

/oznakowanie-organizacja ruchu/

520 15 40,
520 40 98 w
64

Zamówienia publiczne

Jacek Kalejta – specjalista 

/zamówienia publiczne, procedury przetargowe/

520 15 40,
520 40 98 w
67

Obwód Drogowy
w Olecku

Zbigniew Kowalewski - Kierownik Obwodu 

520 15 40,
520 40 98 w
72

Jerzy Sakowski - Majster

520 15 40,
520 40 98 w
73

Obwód Drogowy
w Gołdapi

Jerzy Rusek - Kierownik Obwodu 

615 36 36

Krzysztof Galiński – Majster

615 36 36