Głównej zawartości

UsługiTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Serwis i naprawa samochodów służbowych ZDW w Olsztynie używanych przez RDW w Olecku
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko, e-mail: rdw.olecko@zdw.olsztyn.pl
Termin składania ofert : do dnia 07.02.2018r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert : dnia 07.02.2018r. o godz. 10.10
Numer postępowania : ZDW/RDW.O-2/PN/3220/9/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-01-26
Numer ogłoszenia w BZP : 510553-N-2018


Autor : Jacek Kalejta, utworzono : 2018-01-26

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu 510553-N-2018

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-01-26

Nr 2 Opis pliku: SIWZ, serwis samochodów 2018

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-01-26

Nr 3 Opis pliku: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-01-26

Nr 4 Opis pliku: Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 dot. przesłanek wykluczenia

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-01-26

Nr 5 Opis pliku: Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-01-26

Nr 6 Opis pliku: Załącznik nr 4 - Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-01-26

Nr 7 Opis pliku: Załącznik nr 5 - projekt umowy

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-01-26

Nr 8 Opis pliku: Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej ( Wykonawca składa po terminie składania ofert)

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-01-26

Nr 9 Opis pliku: Załącznik nr 7 - Zastrzeżenie nieudostępnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-01-26

Nr 10 Opis pliku: Protokół z otwarcia ofert

Wprowadzony przez : Jacek Kalejta dnia: 2018-02-08

wróć