Głównej zawartości

UsługiTryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wycinka drzew w ciągu DW 507 na odcinku Braniewo - Wola Lipowska w ramach realizacji zadani pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska"
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b, 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : do dn. 08.02.2018 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : dn. 08.02.2018 r., godz. 10:30
Numer postępowania : ZDW/NZP.IRIII-2/PN/3220/12/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-01-31
Numer ogłoszenia w BZP : 511912-N-2018


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2018-01-31

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dn. 31.01.2018 r. o numerze 511912-N-2018

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 2 Opis pliku: SIWZ wraz z załącznikami z dn. 31.01.2018 r. - wersja PDF

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 3 Opis pliku: Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia z dn. 31.01.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 4 Opis pliku: Zał. nr 2 do SIWZ - Ośw. z art. 25a ust.1 dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 31.01.18 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 5 Opis pliku: Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz oferty z dn. 31.01.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 6 Opis pliku: Zał. nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy 31.01.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 7 Opis pliku: Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy 31.01.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 8 Opis pliku: Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej 31.01.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 9 Opis pliku: Zał. nr 7 do SIWZ - Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przeds. 31.01.18

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 10 Opis pliku: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 11 Opis pliku: Decyzja ZRiD

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 12 Opis pliku: Pozwolenie konserwatora zabytków

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 13 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 1/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 14 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 2/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 15 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 3/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 16 Opis pliku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 4/4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 17 Opis pliku: Projekt architektoniczno - budowlany cz. 1/3

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 18 Opis pliku: Projekt architektoniczno - budowlany cz. 2/3

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 19 Opis pliku: Projekt architektoniczno - budowlany cz. 3/3

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 20 Opis pliku: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 21 Opis pliku: Decyzja derogacyjna - zwierzęta

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 22 Opis pliku: Decyzja derogacyjna - zniszczenie porostów

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 23 Opis pliku: Regulamin wycinki drzew i gospodarki drewnem

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 24 Opis pliku: Zarządzanie w sprawie ustalenia ceny drewna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-01-31

Nr 25 Opis pliku: ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT z dn. 08.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-08

Nr 26 Opis pliku: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA z dn. 14.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-14

wróć