Głównej zawartości

UsługiTryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Obsługa laboratoryjna dróg wojewódzkich (remontowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych i istniejących) województwa warmińsko - mazurskiego administrowanych przez Zarząd dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b, 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : do dn. 02.03.2018 r., do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert : dn. 02.03.2018 r., godz. 12:30
Numer postępowania : ZDW/NZP.NT-2/PN/3220/23/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-02-22
Numer ogłoszenia w BZP : 521936-N-2018


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2018-02-22

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o nr 521936-N-2018 z dnia 2018-02-22

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 2 Opis pliku: SIWZ z załącznikami (wersja PDF) z dn. 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 3 Opis pliku: SIWZ bez załączników (wersja PDF) z dn. 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 4 Opis pliku: Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wersja PDF) 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 5 Opis pliku: Zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 Pzp dot. spełniania warunków udziału w post. (wersja edytowalna) 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 6 Opis pliku: Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postęp. (wersja edytowalna) 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 7 Opis pliku: Zał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja edytowalna) 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 8 Opis pliku: Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia dpt. przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 9 Opis pliku: Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (wersja PDF) 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 10 Opis pliku: Zał. nr 7 do SIWZ - Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (wersja edytowalna) 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 11 Opis pliku: Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji zasobów (wersja edytowalna) 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 12 Opis pliku: Zał. nr 9 do SIWZ - Formularz cenowy (wersja edytowalna) 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 13 Opis pliku: Zał. nr 10 do SIWZ - Wykaz usług (wersja edytowalna) 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 14 Opis pliku: Zał. nr 11 do SIWZ - Wykaz osób (wersja edytowalna) 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 15 Opis pliku: Zał. nr 12 do SIWZ - Protokół odbioru badań laboratoryjnych (wersja edytowalna) 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 16 Opis pliku: Zał. nr 13 do SIWZ - Wykaz akredytowanych badań laboratoryjnych (wersja edytowalna ) 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 17 Opis pliku: Zał. nr 14 do SIWZ - Zakres zamówienia podobnego (wersja PDF) 22.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-22

Nr 18 Opis pliku: ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW z dn. 27.02.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-02-27

Nr 19 Opis pliku: ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT z dn. 02.03.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-03-02

wróć