Głównej zawartości

UsługiTryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia :
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy i remontu chodnika w ciągu ulicy Narutowicza w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy zatoki autobusowej w miejscowości Pacółtowo
3. Przebudowa drogi wpjewódzkiej nr 538 na odcinku Linowiec - Grodziczno
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych na odcinku Linowiec - Grodziczno ETAP I
5. Rozbudowa dropgi wojewódzkiej nr 515 w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 613 relacji Bronowo - Różnowo w miescowości Różnowo
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : 20.06.2018 r. godz.12.00
Termin otwarcia ofert : 20.06.2018 r. godz. 12.30
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-2/PN/3220/57/2018
Data ogłoszenia w BZP : 2018-06-12
Numer ogłoszenia w BZP : 571772-N-2018


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2018-06-12

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: SIWZ w wersji pdf

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-12

Nr 2 Opis pliku: Załączniki w wersji pdf

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-12

Nr 3 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu w wersji pdf

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-12

Nr 4 Opis pliku: Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-12

Nr 5 Opis pliku: Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-12

Nr 6 Opis pliku: Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-12

Nr 7 Opis pliku: Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej;

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-12

Nr 8 Opis pliku: Załącznik nr 7 - Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-12

Nr 9 Opis pliku: Załącznik nr 8 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji zasobów;

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-12

Nr 10 Opis pliku: Załącznik Nr 9 - Tabela ?A? wyliczenie ceny kompletnej dokumentacji projektowej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-12

Nr 11 Opis pliku: Załącznik Nr 10 - Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-12

Nr 12 Opis pliku: Załącznik Nr 11 - Karta pobytu projektanta;

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-12

Nr 13 Opis pliku: Załącznik nr 12 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-12

Nr 14 Opis pliku: Załącznik nr 13 ? Plan orientacyjny z zakresem zadań;

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-12

Nr 15 Opis pliku: Informacja z otwarcia z dnia 20.06.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-06-20

Nr 16 Opis pliku: Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 1

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-07-09

Nr 17 Opis pliku: Informacja o unieważnieniu postępowania dla części nr 2.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-07-09

Nr 18 Opis pliku: Informacja o unieważnieniu postępowania dla części nr 3.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-07-13

Nr 19 Opis pliku: Informacja o unieważnieniu postępowania dla części nr 4.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-07-13

wróć