Głównej zawartości

UsługiTryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : "Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie".
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : do dn. 11.07.2018 r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert : dn. 11.07.2018 r., godz. 10:30.
Numer postępowania : ZDW/NZP.TD-2/PN/3220/71/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-07-03
Numer ogłoszenia w BZP : 582697-N-2018


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2018-07-03

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dn. 03.07.2018 r. o nr 582697-N-2018

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-07-03

Nr 2 Opis pliku: SIWZ z dn. 03.07.2018 r. - (bez załączników) w wersji PDF

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-07-03

Nr 3 Opis pliku: Załączniki do SIWZ z dn. 03.07.2018 r. -w wersji PDF

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-07-03

Nr 4 Opis pliku: Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia z dn. 03.07.2018 r. - wersja PDF

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-07-03

Nr 5 Opis pliku: Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu z dn. 03.07.2018 r. - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-07-03

Nr 6 Opis pliku: Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 dot. przesłanek wykluczenia z postępowania z dn. 03.07.2018 r. - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-07-03

Nr 7 Opis pliku: Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy z dn. 03.07.2018 r. - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-07-03

Nr 8 Opis pliku: Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy z dn. 03.07.2018 r. - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-07-03

Nr 9 Opis pliku: Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług z dn. 03.07.2018 r. - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-07-03

Nr 10 Opis pliku: Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób z dn. 03.07.2018 r. - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-07-03

Nr 11 Opis pliku: Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór umowy z dn. 03.07.2018 r. - wersja PDF

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-07-03

Nr 12 Opis pliku: Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej - z dn. 03.07.2018 r. - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-07-03

Nr 13 Opis pliku: Zał. nr 10 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji zasobów z dn. 03.07.2018 r. - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-07-03

Nr 14 Opis pliku: Zał. nr 11 do SIWZ - Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z dn. 03.07.2018 r. - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-07-03

Nr 15 Opis pliku: Zał. nr 12 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO z dn. 03.07.2018 r. - wersja edytowalna

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-07-03

Nr 16 Opis pliku: Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.07.2018 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2018-07-11

wróć