Głównej zawartości

Dostawy


Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Dostawa części, smarów i materiałów eksploatacyjnych oraz wykonywanie napraw sprzętu należącego do Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 2 części
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : DOSTAWY
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : 16.02.2018 r. do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert : 16.02.2018 r. godz. 12:00
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–2/PN/3220/16/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-02-06
Numer ogłoszenia w BZP : 514284-N-2018


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2018-02-06

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 514284-N-2018

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-02-06

Nr 2 Opis pliku: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-02-06

Nr 3 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-02-06

Nr 4 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO SIWZ FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ NR 1

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-02-06

Nr 5 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2.2 DO SIWZ FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ NR 2

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-02-06

Nr 6 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ OŚWIADCZENIE DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-02-06

Nr 7 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ WZÓR UMOWY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-02-06

Nr 8 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-02-06

Nr 9 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 2

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-02-06

Nr 10 Opis pliku: PRZYKŁAD OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOSCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPR. NR 16-18

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-02-16

Nr 11 Opis pliku: INFORMACJA PODANA NA OTWARCIU OFERT W DNIU 16.02.18 ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-02-16

wróć