Głównej zawartości

Roboty budowlane


Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo – Szczytno
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : 05.02.2018 r. do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert : 05.02.2018 r. godz. 12:00
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–2/PN/3220/5/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-01-18
Numer ogłoszenia w BZP : 507015-N-2018


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2018-01-18

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 507015-N-2018

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-18

Nr 2 Opis pliku: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-18

Nr 3 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-18

Nr 4 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ FORMULARZ CENOWY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-18

Nr 5 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ OŚWIADCZENIE DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-18

Nr 6 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIE WARUNKÓW

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-18

Nr 7 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ PRZYKŁAD TREŚCI ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-18

Nr 8 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WZÓR UMOWY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-18

Nr 9 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-18

Nr 10 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-18

Nr 11 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-18

Nr 12 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAKRES CZYNNOŚCI ZATRUDNIENIE O PRACĘ

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-18

Nr 13 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ ZAKRES ZAMÓWIENIA PODOBNEGO

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-01-18

Nr 14 Opis pliku: INFORMACJA PODANA NA OTWARCIU OFERT W DNIU 05.02.18 ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-02-05

Nr 15 Opis pliku: PRZYKŁAD OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-02-05

wróć