Głównej zawartości

Roboty budowlane


naglowek


Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020.
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51).
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : 10.01.2017 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert : 10.01.2017 r. godzina 11:30
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/132/16
Data ogłoszenia w UOPWE : 2016-11-11
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2016/S 218-396067


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2016-11-14

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 2 Opis pliku: SIWZ wraz z załącznikami w wersji pdf - część nr 1

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 3 Opis pliku: SIWZ wraz z załącznikami w wersji pdf - część nr 2

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 4 Opis pliku: Załącznik nr 1 -Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ( Wykonawca powinien zapisać zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej plik xml na dysku lokalnym czy innym nośniku danych. Wersja elektroniczna JEDZ/ESPD udostępniona w formacie xml nie będzie czytelna jeżeli nie zostanie zaimportowana do serwisu eESPD . W celu poprawnego zaimportowania JEDZ-a należy postępować zgodnie z pkt. 13.2.b) SIWZ

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 5 Opis pliku: Załącznik nr 2 - Formularz oferty w wersji edytowalnej (należy złożyć do oferty)

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 6 Opis pliku: Załącznik nr 3 - Wzór wykazu robót budowlanych w wersji edytowalnej (dokument składany na wezwanie zamawiającego)

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 7 Opis pliku: Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej w wersji edytowalnej (dokument należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert)

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 8 Opis pliku: Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji zasobów w wersji edytowalnej (w przypadku korzystania Wykonawcy z zasobów podmiotu trzeciego należy złożyć do oferty)

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 9 Opis pliku: Załącznik nr 6 - Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w wersji edytowalnej (w przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć do oferty).

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 10 Opis pliku: Załącznik nr 11 - Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót, dokumentacja projektowa dla zadania nr 1 i 2 (folder skompresowany: należy pobrać wszystkie części od 1 do 17 folderu Załącznik nr 11 - zamieszczone poniżej, łącznie z przedmiotowym plikiem. Należy uruchomić plik z rozszerzeniem zip aby scaliło wszystkie pliki folderu załącznik nr 11.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 11 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 1/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 12 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 2/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 13 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 3/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 14 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 4/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 15 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 5/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 16 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 6/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 17 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 7/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 18 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 8/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 19 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 9/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 20 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 10/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 21 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 11/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 22 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 12/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 23 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 13/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 24 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 14/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 25 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 15/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 26 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 16/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 27 Opis pliku: Załącznik nr 11 - cz. 17/17

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-11-14

Nr 28 Opis pliku: Pismo z dnia 15.12.2016 r. - Odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zmienione karty SIWZ, Zmieniony Załącznik nr 7 do SIWZ

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-12-15

Nr 29 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-12-15

Nr 30 Opis pliku: Folder: dokumenty, przedmiary i kosztorysy po zmianach wynikających z odpowiedzi na pytania z dnia 15.12.2016 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-12-15

Nr 31 Opis pliku: Pismo z dnia 20.12.2016 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmienione karty SIWZ.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-12-20

Nr 32 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-12-20

Nr 33 Opis pliku: Folder: dokumenty, przedmiary i kosztorysy po zmianach wynikających z odpowiedzi na pytania z dnia 20.12.2016 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-12-20

Nr 34 Opis pliku: Pismo z dnia 21.12.2016 r. - odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-12-21

Nr 35 Opis pliku: Folder: dokumenty, przedmiary i kosztorysy po zmianach wynikających z odpowiedzi na pytania z dnia 21.12.2016 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-12-21

Nr 36 Opis pliku: Pismo z dnia 29.12.2016 roku - Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-12-29

Nr 37 Opis pliku: Folder: dokumenty, przedmiary i kosztorysy po zmianach wynikających z odpowiedzi na pytania z dnia 29.12.2016 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-12-29

Nr 38 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (NOWY TERMIN 10.01.2017 r.)

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2017-01-03

Nr 39 Opis pliku: Pismo z dnia 03.01.2017 r. - odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmieniona karta SIWZ (str. 25), zmieniony zał. nr 7 do SIWZ - SWK (str. 26)

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2017-01-03

Nr 40 Opis pliku: Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.01.2017 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2017-01-10

wróć