Głównej zawartości

Projekty organizacji ruchu

I. Podstawa prawna:

Podstawą prawną związaną z zarządzaniem ruchem jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

II. Złożenie wniosku:

Projekt organizacji ruchu należy złożyć na minimum tydzień przed planowaną zmianą organizacji ruchu, (ma to szczególne znaczenie dla tych projektów, które wymagają ograniczenia skrajni drogi ze względu na planowane przejazdy nienormatywne). Każdy z projektów organizacji ruchu należy składać w trzech egzemplarzach (jeden projekt pozostaje w siedzibie ZDW, drugi przekazywany jest do właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich celem sprawowania nadzoru nad dokonywaną zmianą w organizacji ruchu - trzeci lub kolejne egzemplarze wracają do Wnioskodawcy).

Projekt powinien zawierać:

 1. plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
  1. lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  2. dla stałych organizacji ruchu - parametry geometrii drogi;
 3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
 5. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 6. nazwisko i podpis projektanta.

Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być bezwzględnie dołączone opinie:

 1. komendanta wojewódzkiego Policji;

Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych.

III. Miejsce złożenia dokumentów:

Projekty dotyczące stałej organizacji ruchu oraz tymczasowej dotyczącej wykorzystania dróg w sposób szczególny należy składać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn.

Projektu czasowej organizacji ruchu (na czas wykonywania robót w pasie drogowym) należy składać we właściwym Rejonie Dróg Wojewódzkich.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Inżynierii Ruchu tel.: 526-19-27.