Głównej zawartości

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
z siedzibą przy ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, fax: 89 539-98-76, adres e-mail: , reprezentowany przez Dyrektora ZDW w Olsztynie.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Łukasz Rytelewski kontakt e-mail .

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadań statutowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:
1) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Administrator danych informuje o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie do przenoszenia danych, jak również prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja w/w zadań.

7. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora danych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.