Głównej zawartości

Majątek

 
 
Aktywa trwałe  
podstawowe środki trwałe, w tym: 3 387 235 184,40
grupa 0 175 883 559,49
grupa I 16 751 075,08
grupa II 3 183 559 333,98
grupa III 36 187,00
grupa IV 208 770,89
grupa V 3 808 108,65
grupa VI 212 436,29
grupa VII 5 629 410,87
grupa VIII 1 146 302,15
podstawowe wartości niematerialne i prawne 225 760,85
pozostałe środki trwałe 4 176 329,64
pozostałe wartości niematerialne i prawne 484 277,91
   
   
stan na dzień 31.12.2021 r.