Głównej zawartości

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 
 
 

 

Protokół Nr 1/ZDW/2023 z dnia 11.07.2023r.

z przebiegu przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego

 

Komisja działająca na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZDW Nr 63/2023 z dnia

16.06.2023 r. w składzie:
1 .

Władysław Łukaszuk      

przewodniczący
2.

Barbara Engel-Witak      

członek
3.

Marcin Pawłowski          

członek

przeprowadziła w dniu 11.07.2023 r. przetarg na sprzedaż niżej wymienionych składników rzeczowego majątku ruchomego:

Lp.

Nazwa rzeczowego składnika majątku ruchomego

Cena wywoławcza brutto

Najwyższa zaoferowana cena brutto i dane oferenta, który zaoferował najwyższą cenę brutto

1 .
Materiały z rozbiórki ogrodzenia — 1 komplet: w tym:

przęsła ogrodzeniowe szt. 8;

brama ogrodzeniowa szt. 1;

furtka szt. 1;

słupki ogrodzeniowe szt. 12.

7.280,00 zł

7.500,00 zł, Aleksander Meslin

Zestawienie ofert, które wpłynęły:

Lp.

Nazwa rzeczowego składnika majątku ruchomego

Imię i nazwisko, nazwa firmy
Zaoferowana cena oferenta brutto
Wnioski, uwagi członków Komisji
1 .
Materiały z rozbiórki ogrodzenia — 1 komplet: w tym:

przęsła ogrodzeniowe szt. 8;

brama ogrodzeniowa szt. 1;

furtka szt. 1;

słupki ogrodzeniowe szt. 12.

Aleksander
Meslin

7.500,00 zł

Oferta spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu nr 1/ZDW/2023 z dnia 22.06.2023 r.

O wyniku przetargu Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli oferty z najwyższą ceną.

1

Do protokołu załącza się oferty:

1. Pana Aleksandra Meslin.

Data sporządzenia protokołu:                                                     Podpisy członków Komisji: 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE NR 1/ZDW/2023
z dnia 22.06.2023 r.

na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego

 

1. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn – zwany dalej organizatorem, ogłasza przetargna sprzedażnastępujących rzeczowych składników majątku ruchomego:

 
Lp.
 
Rodzaj składnika majątku ruchomego
 
Ilość
(szt.)
Cena wywoławcza brutto w zł
Wysokość należnego wadium
w zł
 
1

Materiały rozbiórkowe z ogrodzenia - komplet

1

7 280

728

 
 w tym:

- przęsła ogrodzeniowe szt. 8

- brama ogrodzeniowa szt. 1

- furtka szt. 1

- słupki ogrodzeniowe szt. 12

 
 
 
 

2. Przetargodbędzie się w dniu 11.07.2023 r. w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b o godz. 9.00.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargujest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej, które należy wpłacić na następujący nr rachunku bankowego:

Bank Santander Bank Polska S.A. nr 74 1090 2718 0000 0001 4650 1857 z adnotacją „Wadium – sprzedaż materiałów z rozbiórki ogrodzenia -1 komplet.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli:

a)       żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, z wyjątkiemkontynuowania przetargu w formie licytacji.

b)      nabywca nie dokonał zapłaty za nabyte mienie.

4. W przypadku ofert odrzuconych lub niewybranych, wadium zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej lub po odrzuceniu oferty, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez oferentów zaproszonych do licytacji, które zwracane jest po zakończenia licytacji.

5. Oferty pisemne, zawierające informacje zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia należy składać na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b 10-602 Olsztyn, do dnia 11.07.2023 r. do godz. 8.45.

z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa na sprzedaż materiałów rozbiórkowych z ogrodzenia – 1 komplet”

6. Oferta jest wiążąca przez okres 30 dniodupływu terminu składania ofert.  W przypadku konieczności kontynuowania przetargu w formie licytacji, oferta przestaje wiązać składającego ofertę, gdy inny uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą.

7. Organizator przetargu odrzuca ofertę, jeżeli:

a)          została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

b)         nie zawiera danych i dokumentów wymaganych w ofercie lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

8. Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze w godz. 7.30 – 14.30 na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Sędławkach, 11-200 Bartoszyce, Sędławki 4a

9. Wszelkie informacje można uzyskać od Pani Barbary Engel-Witak osobiście lub pod nr telefonu 89 526 19 44 , w godzinach 7.30-14.30.

10. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

11. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

12. Informację o wynikach przetargu  organizator zamieści niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej jednostki oraz w miejscu publicznie dostępnym w lokalu jednostki.

13. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji między tymi oferentami, w miejscu i w terminie odrębnie wyznaczonym przez organizatora. Jeżeli oferenci będą obecni w dniu przetargu i zostaną skutecznie powiadomieni, to licytacja może odbyć się w tym dniu.

14. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty  lub z chwilą ostatniego przybicia wyższej ceny w przypadku kontynuowania przetargu w formie licytacji.

15. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia nie później niż w dniu wystawienia faktury lub paragonu.

16. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i podpisaniu dokumentu przejęcia przedmiotu licytacji.

17. Transport przedmiotu sprzedaży pozostaje po stronie nabywcy.

 

 

 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Formularz Ofertowy

dotyczący ogłoszenia nr 1/ZDW/2023

z dnia 22.06.2023 r.

na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego

1.    Dane oferenta:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Adres zamieszkania/Siedziba firmy:

REGON Nr:

NIP/PESEL Nr:

nr telefonu:

e-mail:

 

2.    Osoba/osoby uprawnione do reprezentowania firmy (wymagany odpis z KRS, CEDIG):

a).                 ……………………………………………………………………….……………………….……….………

(imię nazwisko, e-mail, nr telefonu)

b).                …………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, e – mail, nr telefonu)

3.     SKŁADAMY OFERTĘ  na zakup:

Lp

Rodzaj/typ składnika majątku ruchomego

Cena wywoławcza brutto w zł

Cena oferowana

brutto w zł

1

Materiały rozbiórkowe z ogrodzenia – 1 komplet

w tym:

- przęsła ogrodzeniowe szt. 8

- brama ogrodzeniowa szt. 1

- furtka szt. 1

- słupki ogrodzeniowe szt. 12

7280

 

 

4.    OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze stanem przedmiotu przetargu lub ponosimy odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

5.    OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w ogłoszeniu tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.   ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- aktualny odpis z KRS, CEDIG (w przypadku firm)

- potwierdzenie dokonania zapłaty wadium

 

 

........................dnia  ....................... r.                                                                                                               …………………………………………………………….

                                                                                           (podpis Oferenta/Pełnomocnika)

 

 Informacja dodatkowa

do ogłoszenia nr 1/ZDW/2023 z dnia 22.06.2023 r.

na sprzedaż składników majątku ruchomego

 

Organizator zaleca zapoznanie się ze stanem przedmiotu przetargu. Oferent ponosi  odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

Lp.

 

Rodzaj składnika majątku ruchomego

 

Rok produkcji

Miejsce oględzin: na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Sędławkach, 11-200 Bartoszyce, Sędławki 4a w dni robocze w godz. 7.30 – 14.30

Materiały rozbiórkowe z ogrodzenia – 1 komplet

 w tym:

- przęsła ogrodzeniowe szt. 8

- brama ogrodzeniowa szt. 1

- furtka szt. 1

- słupki ogrodzeniowe szt. 12