Głównej zawartości

Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu

 Olsztyn, dnia 08 lipiec 2014 r.

 

RDW-E/DM/5322/1-S/2014

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. nr 114, poz. 761)

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu

ul. Junaków 3

82-300 Elbląg

tel. (55) 230 69 71    faks (55) 233-54-94

godziny pracy: 7:00 ÷ 15:00

ogłasza przetarg na:

Sprzedaż złomu stalowego pochodzącego z rozbiórki wiaduktu nad linią kolejową, w km 44, 810 linii Nr 220 Olsztyn – Bogaczewo w Morągu, przy drodze wojewódzkiej Nr 527 Dzierzgoń – Pasłęk – Morąg – Łukta – Olsztyn".

 I.      Przedmiot sprzedaży

 

1.    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż złomu wsadowego (wymiar nie większy niż 1500 × 500 × 500 mm, masa elementu nie przekracza 1 Mg) stalowego pochodzącego z rozbiórki wiaduktu nad linią kolejową w Morągu  przy drodze wojewódzkiej Nr 527, w km 44, 810 linii Nr 220 Olsztyn – Bogaczewo.
Obiekt zlokalizowany jest na działkach geodezyjnych nr 2-4/18 oraz 2-4/1 obręb Morąg.

2.    Wykonawcą robót rozbiórkowych jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe WANT s.c. Karol Narloch, z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ulicy Korczaka 12.

3.    Łączna ilości złomu została oszacowana w ekspertyzie i wynosi 160,06 ton.

4.    Sprzedający zastrzega, iż warunkiem kupna złomu jest odbiór własnym transportem. Usługa ważenia odbędzie się na koszt kupującego, w obecności Wykonawcy rozbiórki                     i Sprzedającego.

5.    Odbiór przedmiotu postępowania może się odbywać partiami, z miejsca jego składowania po uzgodnieniu z Wykonawcą rozbiórki i Sprzedającym.

6.    Złom znajduje się na placu strzeżonym, będącym w gestii Wykonawcy rozbiórki i znajduje się w sąsiedztwie wiaduktu.

 

II.           Najniższa cena za 1 tonę złomu stalowego
wynosi 541,77  zł  
Szacunkowa wartość całego złomu z ww. rozbiórki
wynosi brutto 86 715,36

 

III.        Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot kupna:

Wiadukt nad linią kolejową, przy drodze wojewódzkiej Nr 527 w Morągu, który w okresie lipiec-sierpień 2014 r. będzie rozbierany.

 

IV..        Termin wykonania:

        Odbiór złomu sukcesywny w terminie do 29.08.2014 r.

V.           Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba sprzedającego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu, Elbląg ul. Junaków 3, pokój nr 6, do dnia 30,07.2014 r. do godz. 930.

 

VI.        Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba sprzedającego – Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu, Elbląg ul. Junaków 3, pokój nr 6, do dnia 30,07.2014 r. do godz. 1000.

 

VII.     Oferta powinna zawierać:

1.    Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej: „Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu, Elbląg ul. Junaków 3 Oferta na zakup złomu. Nie otwierać przed dniem ....07.2014 r. godz. 1000”.

2.    Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.    Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty). Dokument ten powinien zostać złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby (osobę) upoważnione do reprezentowania Oferenta.

4.    Oświadczenie Oferenta  w zakresie bycia czynnym podatnikiem VAT.

5.    Stosowne zezwolenie lub uwierzytelnioną kserokopię na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub odzysku złomu - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)

6.    Pełnomocnictwo do podpisana oferty i zawarcia umowy, o ile prawo takie nie wynika  z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

7.    Aktualną umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w tej formie.

8.    Zaakceptowany projekt umowy.

 

VIII.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1.    Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.

2.    Nie zawiera wymaganych danych i dokumentów, lub są one niekompletne nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

3.    O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

IX.        Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najwyższa cena –

100 %.

 

 

X.           Szczegółowe warunki zakupu:

1.    Dopuszcza się możliwość zmiany lub wycofania oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert.

2.    Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

3.    Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

4.    Oferent, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia ze Sprzedającym pisemnej umowy kupna-sprzedaży w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze jego oferty.

5.    Oferent rozliczy podatek VAT zgodnie z postanowieniem art. 17 ust. 1 pkt ustawy o podatku VAT.

    6.    Warunkiem wydania złomu jest wpłata przez Kupującego całej należności za              złom po przedstawieniu dowodu wpłaty. W przypadku nieterminowego odbioru              złomu, Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu karę umowną w                wysokości 3% wartości złomu, za każdy dzień zwłoki.

7.    W przypadku odstąpienia przez Kupującego od zawartej umowy - Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% wartości nieodebranej ilości złomu.

8.    O terminie odbioru złomu kupujący zawiadomi sprzedającego z dwudniowym wyprzedzeniem (faksem lub e-mailem).

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli co najmniej dwóch oferentów zaoferuje taką samą cenę.

 

Pracownicy upoważnieni do kontaktu z oferentem:

Elżbieta Dzik             tel. (55) 230 69 70

Janusz Grasiński        tel. (89) 526 19 70

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Ogłoszenia z dnia 08.07.2014 r. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

10-602 Olsztyn

ul. Pstrowskiego 28 b

 
Formularz Ofertowy
do przetargu na:

„Sprzedaż złomu stalowego pochodzącego z rozbiórki wiaduktu nad linią kolejową,  w km 44, 810 linii Nr 220 Olsztyn – Bogaczewo w Morągu przy drodze wojewódzkiej  Nr 527 Dzierzgoń – Pasłęk – Morąg – Łukta – Olsztyn"

1. Składający ofertę:

Zarejestrowana nazwa

Oferenta/Imię i Nazwisko Oferenta:  ..........................................................................

                                                          ............................................................................                                                            ...........................................................................                                                                                                             

Adres oferenta:     .....................................................................................................................................    ........................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                           
Numer telefonu         .................................                               
Numer faksu              .................................                              
REGON                      ................................                             
NIP                              .................................                                        

2. OFERUJEMY cenę za przedmiot kupna:

za 1 tonę  złomu

............................................. PLN ;

słownie złotych: ............................……………………………………………………………………………………………………….………………

  za 160, 06 ton złomu

............................................. PLN ;

słownie złotych: ...................................……………………………………………………………………………………………………….………………

 

3. Oświadczam , że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia postępowania przetargowego na „Sprzedaż złomu stalowego pochodzącego z rozbiórki wiaduktu nad linią kolejową, w km 44, 810 linii Nr 220 Olsztyn – Bogaczewo w Morągu " i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu przetargu / nie ponoszę odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

6. Oświadczam, że w terminie określonym w umowie odbierzemy ze strzeżonego placu składowego w Morągu.

7. Zgodnie z wymogami zawartymi w rozdziale VII Ogłoszenia załączam dokumenty :

-       Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty). Dokument ten powinien zostać złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby (osobę) upoważnione do reprezentowania Oferenta.

-       Stosowne zezwolenie lub uwierzytelnioną kserokopię na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub odzysku złomu - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)

-       Pełnomocnictwo do podpisana oferty i zawarcia umowy, o ile prawo takie nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą,

-       Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferentów w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku, gdy Oferenci wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

-       Aktualną umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w tej formie.

8. Zastrzegam informacje zawarte w załącznikach nr...................... mojej oferty. Stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

9. Akceptuję bez zastrzeżeń postanowienia umowne i zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym do Ogłoszenia wzorze umowy.

 
 
 
 
 
                      ....................................................................

                                                                        (podpis i pieczęć osoby uprawnionej

 

                                                                                               do reprezentowania oferenta)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

do Ogłoszenia z dnia 08.07.2014 r. 

 

UMOWA Nr ..................................

 

W dniu ........................................ 2014 r. w Olsztynie, pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim (Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b), zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa:

P. Waldemar Królikowski      Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,

a          ........................................................................................................................................ z siedzibą w ............................................................................ , zwanym dalej Kupującym, wpisanym w dniu .......................................... , pod numerem .................................................... do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez                .................................................................................................................................................. .

reprezentowanym przez: 

 

P. .........................................................................  –   ................................................................ ,

P. .........................................................................  –   ................................................................ ,

 

została zawarta umowa następującej treści.

 

§ 1

Przedmiot Umowy

 

1.    Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa złom stalowy pochodzący z rozbiórki wiaduktu kratownicowego, znajdującego się przy drodze wojewódzkiej Nr 527 nad linią kolejową w Morągu.

 

Złom pochodzi z następujących elementów konstrukcyjnych

 

Grupa elementów

Elementy

Masa

 [kg]

DŹWIGARY KRATOWE

pasy górne

16 072

pasy dolne

20 349

słupki

8 284

krzyżulce

18 880

rygle

1 382

POMOST

podłużnice

29 550

blachy nieckowe

17 309

poprzecznice

21 566

STĘŻENIA

wiatrownice

3 396

CHODNIK I ELEMENTY WYPOSAŻENIA

balustrady

5 268

elementy chodnika

18 000

    

          Łączna masa złomu                           (z wyłączeniem łożysk)

160 060

 2.      Złom zostanie pocięty do rozmiarów złomu wsadowego (wymiar nie większy, niż 1500 × 500 × 500 mm, masa elementu nie przekracza 1 Mg).

 § 2

 Realizacja Umowy

 

1.    Kupujący będzie odbierał złom partiami, sukcesywnie w miarę dokonywanych rozbiórek konstrukcji wiaduktu, w ustaleniu z Wykonawcą rozbiórki – PBUH WANT s.c. z siedzibą w Tczewie, który do czasu wydania złomu odpowiedzialny jest za jego składowanie.

2.    Planowana rozbiórka wiaduktu: lipiec - sierpień 2014 r.

3.    Termin zakończenia  odbioru złomu pochodzącego z rozbiórki wiaduktu  – 29.08.2014 r.

4.    Każda partia złomu zostanie zważona na wskazanej przez Kupującego wadze, posiadającej legalizację, w obecności Wykonawcy rozbiórki, Sprzedającego i Kupującego.

5.    Na odbiór każdej partii złomu zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez wydającego złom – Wykonawcę rozbiórki, przedstawicieli: Sprzedającego i Kupującego.

6.    Miejscem odbioru złomu przez Kupującego jest strzeżony plac znajdujący się w sąsiedztwie miejsca rozbiórki, w Morągu.

7.    Faktyczna ilość złomu stanowiącego przedmiot sprzedaży zostanie ustalona  na      podstawie ważenia przeprowadzonego w obecności przedstawicieli Stron: Kupującego i Sprzedającego oraz  Wykonawcy  rozbiórki.

8.    Kupujący zapewni na własny koszt i ryzyko:

•   możliwość zważenia złomu najbliżej Morąga.

•   za/wyładunek złomu na/z środek transportu

•   transport z miejsca odbioru z uwzględnieniem transportu do miejsca ważenia.

9.    Kupujący powiadomi Sprzedającego o terminie odbioru złomu z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni.

10.  Odbiór złomu mogą dokonać wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Kupującego.

11.  Dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotu umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy.

12.  Zakupiony złom nie podlega reklamacji ani zwrotowi.

13.  Kupujący ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie skutki zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu osób uczestniczących w czasie załadunku i rozładunku złomu.

14.  Sprzedający odmówi wydania złomu, jeżeli Kupujący nie przedstawi dowodu zapłaty zaliczki, w kwocie, o której mowa w § 3 ust. 2.

15.  Wydłużenie terminu odbioru złomu, o którym mowa w ust. 3 w przypadku zwłoki lub opóźnienia w demontażu i przygotowaniu złomu do odbioru przez wykonawcę rozbiórki, wymaga formy pisemnej.

 § 3

Warunki płatności

 

 1.    Z tytułu sprzedaży Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę zawartą w ofercie:
       cena za 1 tonę złomu  ................. zł.

2.    Kupujący zobowiązuje się w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy do wpłaty na konto Sprzedającego  nr  ........................................................... zaliczki w kwocie ……………. zł,

      słownie złotych: ………………………………………………................................................

Wysokość zaliczki wynika z iloczynu szacunkowej ilości złomu określonej zgodnie z  § 1 ust. 1 i ceny  jednostkowej złomu wskazanej w § 3 ust. 1.

3.    Po otrzymaniu zaliczki Sprzedający wystawi fakturę zaliczkową „odwrotne obciążenie”,     a po ustaleniu wagi złomu zgodnie z §2 ust 5 fakturę końcową „odwrotne obciążenie”.

4.    Obowiązanym do rozliczenia podatku VAT (art.17 ust.1 pkt. Ustawy o VAT z 11.03.2004r. z późniejszymi zmianami) jest Kupujący.

 5.    Korekta wynagrodzenia dla Sprzedającego lub zwrot Kupującemu nadpłaconej zaliczki nastąpi w ciągu 7 dni od zważenia całości przedmiotowego złomu i ustalenia faktycznej jego wagi.

6.    Termin płatności faktury końcowej wynosi 7 dni od daty wystawienia.

      § 4

Kary umowne

 

1.        W przypadku nieterminowego odbioru złomu Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 3% wartości szacunkowej, określonej w § 3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od daty określonej w § 2 ust. 3.

2.        W przypadku odstąpienia przez Kupującego od zawartej umowy Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% wartości pozostałej do realizacji ilości złomu od daty odstąpienia od umowy.

3.        W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości pozostałej do realizacji ilości złomu od daty odstąpienia od umowy.

4.        Kary umowne Kupujący zapłaci Sprzedającemu w terminie 21 dni od otrzymania odrębnie wystawionej noty odsetkowej będącej równocześnie wezwaniem do ich zapłaty.

5.        Sprzedający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z zaliczki wpłaconej przez Kupującego.

                  § 5

Postanowienia końcowe

1.      Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu   Cywilnego.

3.      Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby „Sprzedającego

4.       Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

1).  Oferta „Wykonawcy”                     – załącznik nr 1,

2). Opis przedmiotu sprzedaży            – załącznik nr 2.

5.      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu   dla każdej ze Stron.

6.      Umowa zawiera 3 ponumerowane i parafowane strony.

 

Sprzedający                                                                                                  Kupujący

 

 ZAŁĄCZNIK NR 3

 do Ogłoszenia z dnia 08.07.2014 r. 

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

 

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest sprzedaż złomu stalowego pochodzącego z rozbiórki wiaduktu kratownicowego, znajdującego się przy drodze wojewódzkiej Nr 527, nad czynną linią kolejową PKP w Morągu.

Obiekt wyłączony jest z ruchu drogowego od 2002 r.

2.   Roboty rozbiórkowe prowadzone będą w okresie lipiec – sierpień 2014 r.

Wykonawcą robót rozbiórkowych jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe WANT s.c. z siedzibą ul. Korczaka 12, 83-110 Tczew.

3.   Termin zakończenia  odbioru złomu pochodzącego z rozbiórki wiaduktu  – 29.08.2014 r.

4.   Złom będzie składowany na strzeżonym przez Wykonawcę robót rozbiórkowym placu,               w sąsiedztwie miejsca rozbiórki, w Morągu.

5.   Złom zostanie pocięty do rozmiarów złomu wsadowego (wymiar nie większy niż 1500 × 500 × 500 mm, masa elementu nie przekracza 1 Mg).

6.   Ilość złomu określona została na podstawie opracowania technicznego, sporządzonego przez firmę ARKOBI Architektura – Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie Maciej Malinowski, z siedzibą ul. Kazimierza Wielkiego 9/4, 81-780 Sopot i wynosi 160,06 ton.

Szczegółowe  zliczenie masy przedstawiono w poniższej  tabeli.

Grupa elementów

Elementy

Masa

całkowita

[kg]

DŹWIGARY KRATOWE

pasy górne

16 072

pasy dolne

20 349

słupki

8 284

krzyżulce

18 880

rygle

1 382

POMOST

podłużnice

29 550

blachy nieckowe

17 309

poprzecznice

21 566

STĘŻENIA

wiatrownice

3 396

CHODNIK I ELEMENTY WYPOSAŻENIA

balustrady

5 268

elementy chodnika

18 000

 

Σ

160 060

7.   Wartość złomu oszacowana przez firmę ARKOBI wynosi 148.851,94 zł brutto.

8.   Kupujący zobowiązany jest nabyć złom w całości. 

9.   Odbiór złomu nastąpi z miejsca jego składowania, zlokalizowanego przy rozbieranym wiadukcie.

10.   Waga złomu zostanie ustalona na podstawie komisyjnego ważenia, na wadze posiadającej legalizację, znajdującej się najbliżej miejsca rozbiórki, w obecności przedstawicieli: Kupującego złom, Wykonawcy rozbiórki wiaduktu i przedstawiciela Sprzedającego, na koszt Kupującego.

11.   Odbiór złomu będzie odbywał się partiami. Koszt załadunku odbieranego złomu z miejsca składowania  - obciąża Wykonawcę rozbiórki.

12.   Wykonawca rozbiórki powiadomi Sprzedającego, a ten Kupującego - pisemnie: faksem lub e-mailem, z 2 dniowym wyprzedzeniem, o terminie i szacunkowej ilości przygotowanej partii złomu do odbioru.

13.   Każda partia złomu zostanie protokólarnie opisana i przekazana przez Wykonawcę rozbiórki Kupującemu, w obecności przedstawiciela Sprzedającego.

14.   Kupujący zapewni na własny koszt i ryzyko; za/wyładunek złomu na/z środka transportu oraz transport z miejsca odbioru z uwzględnieniem transportu do miejsca ważenia.

15.   Z tytułu sprzedaży Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę ustaloną w drodze postępowania przetargowego i zgodną ze złożoną ofertą.

16.   Kupujący zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy do wpłaty zaliczki w wyznaczonej kwocie na konto Sprzedającego

17.   Po otrzymaniu zaliczki Sprzedający wystawi fakturę zaliczkową „odwrotne obciążenie",  a po ustaleniu wagi złomu, fakturę końcową „odwrotne obciążenie".

18.   Kupujący rozliczy podatek VAT zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt. 7 Ustawy   o podatku VAT.

19.   Szczegóły płatności reguluje projekt umowy ( Załącznik nr 2 ).