Głównej zawartości

                                                                                                                                                         Załącznik nr 3

                                                                                                                                                          do Regulaminu

                                                                                                                                                 z dnia 11.01.2019

OGŁOSZENIE Nr 1/RDW/E/2019

z dnia 27.11.2019 r.

na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego

  1. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn – zwany dalej organizatorem, ogłasza przetarg na sprzedaż następujących rzeczowych składników majątku ruchomego:

Lp.

Rodzaj/typ składnika majątku ruchomego

Ilość

(jednostka miary)

Cena wywoławcza brutto w zł

Wysokość należnego wadium w zł

1.

Przyczepa lekka Niewiadów

1 szt.

960,00

96,00

2.

Ciągnik URSUS C360

1 szt.

9 500,00

950,00

3.

Przyczepa ciężarowa SANOK D-35

1 szt.

3 000,00

300,00

4.

Samochód osobowy DAEWOO LANOS

1 szt.

360,00

36,00

5.

Posypywarka ACOMETIS

1 szt.

4 594,76

460,00

6.

Posypywarka ECOS 50-36 DAT (I)

1 szt.

4 600,00

460,00

7.

Posypywarka ECOS 50-36 DAT (II)

1 szt.

4 872,19

487,00

8.

Pług śnieżny SNOW-TEC, typ LLHCR 3,2 (I)

1 szt.

2 236,26

224,00

9.

Pług śnieżny SNOW-TEC, typ LLHCR 3,2 (II)

1 szt.

2 236,26

224,00

10.

Pług śnieżny SNOW-TEC, typ LLHCR 3,2 (III)

1 szt.

2 236,26

224,00

Razem

34 595,73

3 461,00

2. Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, o godz. 10.15

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej (zaokrąglonej do pełnych złotych), które należy wpłacić na następujący nr rachunku bankowego:
Bank CITI Handlowy, nr r-ku 74-1030-1218-0000-0000-9251-8051 z adnotacją
„Wadium – sprzedaż .......................... (wpisać rodzaj składnika majątku ruchomego)"
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli:
a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, z wyjątkiem kontynuowania przetargu w formie licytacji,
b) nabywca nie dokonał zapłaty za nabyte mienie.
W przypadku ofert odrzuconych lub niewybranych, wadium zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej lub po odrzuceniu oferty, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez oferentów zaproszonych do licytacji, które zwracane jest po zakończeniu licytacji.
4. Oferty pisemne (formularz ofertowy)) należy składać na adres :
Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, do dnia 12.12.2019 r. do godz. 10.00 z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa na sprzedaż ................... (wpisać rodzaj składnika majątku ruchomego)".

Formularz ofertowy należy pobrać osobiście w biurze RDW Elbląg, ul. Junaków 3 pokój
nr 5 lub zwrócić się o przesłanie drogą mailową (malgorzata.barczak@zdw.olsztyn.pl)

Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, a w przypadku konieczności kontynuowania przetargu w formie licytacji, oferta przestaje wiązać składającego ofertę, gdy inny uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą.

5. Organizator przetargu odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
b) nie zawiera danych i dokumentów wymaganych w ofercie lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

6. Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze:
- poz. 1-3 tabeli, na terenie Obwodu Dróg Wojewódzkich w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 10,
14-520 Pieniężno, w godz. 13.00-15.00,
- poz. 4-10 tabeli, na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300
Elbląg w godzinach 8.00-14.00.

7. Wszelkie informacje można uzyskać:
- poz. 1-3 tabeli, od Pana Krzysztofa Zacharzewskiego osobiście (Obwód Dróg Wojewódzkich
w Pieniężnie, ul. Sienkiewicza 10) lub pod nr telefonu 604 1186 278,
- poz. 4-10 tabeli, od Pana Marcina Rysik osobiście (Rejon Dróg Wojewódzkich w Elblągu)
lub pod nr telefonu 795 520 134.

8. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

9. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

10. Informację o wynikach przetargu organizator zamieście niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie podmiotowej jednostki oraz w miejscu publicznie dostępnym w lokalu jednostki.

11. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji między tymi oferentami, w miejscu i w terminie odrębnie wyznaczonym przez organizatora. Jeżeli oferenci będą obecni w dniu przetargu i zostaną skutecznie powiadomieni, to licytacja może odbyć się w tym dniu.

12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty lub z chwilą ostatniego przybicia niższej ceny w przypadku kontynuowania przetargu w formie licytacji.

13. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia nie później niż w dniu wystawienia faktury lub paragonu.

14. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Sporządziła: Małgorzata Barczak

 

wczytywanie ...

 

wczytywanie ...

 

wczytywanie ...