Głównej zawartości

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie                                                                                                                               

Protokół Nr 1/RDW/K/2023
z dnia 25.08.2023 r.

z przebiegu przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego

 

Komisja działająca na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZDW Nr 40/2023 z dnia 07.04.2023r. w składzie :

1.      Roksana Wankewycz           – przewodniczący

2.      Marcin Drabarz                    - członek

3.      Łukasz Dziemiańczuk          -  członek

przeprowadziła w dniu 25.08.2023r. przetargna sprzedaż niżej wymienionych składników rzeczowego majątku ruchomego:

Lp.
Nazwa rzeczowego składnika majątku ruchomego

Nr inwentarzowy/ cechy identyfikujące

Cena wywoławcza brutto zł

Najwyższa zaoferowana cena brutto zł

Najwyższa zaoferowana cena brutto i dane oferenta, który zaoferował najwyższą cenę brutto lub którzy złożyli

 
1.
 

przyczepa dwuosiowa Świdnik

nr inw. K/637/08 nr rej. NKE 70PG   ,

rok produkcji 2008

850,00 zł

                             1 250,00
 
 
1 250,00
 
2.
 

przyczepa WIOLA

nr inw. K/927/15

nr rej. NKE 86PU ,

rok produkcji 2015

1 600,00 zł

1 601,00
1 601,00
 

Zestawienie ofert, które wpłynęły:

 
Lp.

Nazwa rzeczowego składnika majątku ruchomego

Nr inwentarzowy/ cechy identyfikujące

Imię i nazwisko, nazwa firmy

Zaoferowana cena oferenta brutto zł

Wnioski , uwagi członków Komisji/ powód odrzucenia oferty (jeśli dotyczy)

1

przyczepa dwuosiowa Świdnik

nr inw. K/637/08 nr rej. NKE 70PG   ,

rok produkcji 2008

Adam Zborowski

1 250,00zł
1250,00

Damian Klimowicz

1 200,00
1200,00
2

przyczepa WIOLA

nr inw. K/927/15
nr rej. NKE 86PU ,
rok produkcji 2015

Damian Klimowicz

1 601,00
1 601,00
 

O wyniku przetargu Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli oferty z najwyższa ceną.

 
Do protokołu załącza się oferty:

1. Adam Zborowski, zam. Podławki 10A/8, 11-410 Barciany

2. Damian Klimowicz, zam. Daszyńskiego 27/9, 11-400 Kętrzyn

3. Damian Klimowicz, za. Daszyńskiego 27/9, 11-400 Kętrzyn

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    

OGŁOSZENIE NR 1/RDW/K/2023
z dnia 09.08.2023 r.

na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego

 

1.      Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn – zwany dalej organizatorem, ogłasza przetarg na sprzedaż następujących rzeczowych składników majątku ruchomego:

Lp.
Nazwa rzeczowego składnika majątku ruchomego

Ilość                                            (jednostki miary)

Cena wywoławcza brutto w zł
Wysokość należnego wadium w zł
1.

przyczepa dwuosiowa Świdnik

1szt.

850,00 zł

85,00zł
2.
przyczepa WIOLA
1szt.

1 600,00 zł

160,00zł
 
Ad1. przyczepa dwuosiowa Świdnik z 2008 r. nr rej. NKE 70PG   nr inw. K/637/08
stan techniczny :

-        uszkodzona rama konstrukcyjna nośna – pęknięcia kształtowników, luźne stalowe nakładki usztywniające kształtowniki, zmiany w geometrii ramy,

-        uszkodzone metalowe błotniki (spawane),

-        rdza powierzchniowa na dyszlu,

-        podłoga ze sklejki dziurawa,

-        dwie opony z licznymi spękaniami wokół bieżnika,

-        wygięty rant felgi, jedna felga skorodowana w 90%,

-        wym. skrzyni 270x130x35cm dł. z dyszlem.

Przyczepa była już naprawiana. Obecnie nie gwarantuje bezpiecznego użytkowania.

Ad 2. przyczepa WIOLA z 2015 r. nr rej. NKE 86PU nr inw. K/927/15
stan techniczny :

-        uszkodzona oś hamowna,

-        uszkodzona piasta osi,

-        uszkodzone hamulce,

-        krzywa oś przez co zużywają się nie równomiernie opony,

-        popękana rama w miejscach łączenia się z osią,

-        uszkodzone koło podporowe,

-         popękane borty.

 
 

2.      Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2023r. w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 o godz. 1015

3.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej, które należy wpłacić na następujący nr rachunku bankowego:

Bank CITI Handlowy nr 74 1090 2718 0000 0001 4650 1857z adnotacją

„ Wadium – sprzedaż ……………… (wpisać rodzaj składnika majątku ruchomego)”

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

       Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli:

a)      żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, z wyjątkiem kontynuowania przetargu w formie licytacji,

b)      nabywca nie dokonał zapłaty za nabyte mienie.

W przypadku ofert odrzuconych lub nie wybranych, wadium zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania oferty najkorzystniejszej lub po odrzuceniu oferty, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez oferentów zaproszonych do licytacji, które zwracane jest po zakończeniu licytacji.

4.      Oferty pisemne, zawierające informacje zgodnie z wzorem stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia należy składać na adres:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20 do dnia 25.08.2023r.   do godz. 1000 z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa na sprzedaż  ……………… (wpisać rodzaj składnika majątku ruchomego)”.

Oferta jest wiążąca przez okres 30dni od upływu terminu składania ofert, a w przypadku konieczności kontynuowania przetargu w formie licytacji, oferta przestaje wiązać składającego ofertę, gdy inny uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą.

5.      Organizator przetargu odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

b) nie zawiera danych i dokumentów wymaganych w ofercie lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić                    do uznania jej za nowa ofertą.

6.      Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze w godz. 800-1400 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn,                     ul. Bałtycka 20

7.      Wszelkie informacje można uzyskać od Pani Beata Fenik osobiście lub pod numerem telefonu 89 752-36-15 wew. 34 lub 501-371-609

8.      Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

9.      Wybrana zostanie oferta z najwyższą cena. Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy                        do przeprowadzenia przetargu.

10. Informacje o wynikach przetargu organizator zamieści niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie przedmiotowej jednostki oraz w miejscu publicznie dostępnym                    w lokalu jednostki.

11. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferowało tę sama cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji miedzy tymi oferentami, w miejscu i w terminie odrębnie wyznaczonym przez organizatora. Jeżeli oferenci będą obecni w dniu przetargu i zostaną skutecznie powiadomieni, to licytacja może odbyć się w tym dniu.

12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty lub z chwilą ostatniego przybicia niższej ceny w przypadku kontynuowania przetargu w formie licytacji.

13. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia nie później niż w dniu wystawienia faktury lub paragonu.

14. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 
 
 
   
 
      
 
                                                                                            Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
 
Formularz Ofertowy
Dotyczący ogłoszenia Nr 1/RDW/K/2023.
z dnia 09.08.2023

na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego

 
 
 
1. Dane oferenta:

Imię i nazwisko/ Nazwa firmy:

Adres zamieszkania/ Siedziba firmy:

REGON Nr:
NIP/ PESEL NR:
Nr telefonu:
Nr faksu/ e mail
 

2. Osoba /osoby uprawnione do reprezentowania firmy( wymagany odpis z KRS, CEDIG):

a) ……………………………………………………………………………………………………….

( imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu)

b) ……………………………………………………………………………………………………….

( imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu)

3. SKŁADAMY OFERTĘ na zakup:

Lp.

Rodzaj/ typ składania majątku ruchomego

Ilość (jednostka miary)

Cena wywoławcza brutto w zł

Cena oferowana brutto w zł

1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
RAZEM
 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze stanem przedmiotu przetargu lub ponosimy odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

5. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                                   w ogłoszeniu tj. 30dni od upływu terminu składania ofert.

6. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralna część są:

- aktualny odpis z KRS, CEDIG (w przypadku firm),

- potwierdzenie dokonania zapłaty wadium

 
 
 
……………… dnia …………………r.
                                                                                 …………………………………………

                                                                                              (podpis Oferenta/ Pełnomocnika)