Głównej zawartości

Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy 

 

OGŁOSZENIE NR 6/RDW/N/2022

z dnia 27.09.2022 r.

na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego

 

1. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn – zwany dalej organizatorem, ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż następujących rzeczowych składników majątku ruchomego:

 

Lp.

 

Rodzaj składnika majątku ruchomego

 

Ilość

(szt.)

Cena wywoławcza brutto w zł

Wysokość należnego wadium

w zł

Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica

1

część 11 - Posypywarka P3

1

Sprzedany w 1 przetargu

2

część 12 - Posypywarka Acometis

1

2100,00

210,00

3

część 13 - Posypywarka OZP – 5

1

Sprzedany w 3 przetargu

4

część 14 - Posypywarka KROKUS

1

2100,00

210,00

5

część 15 - Posypywarka Acometis 

1

2100,00

210,00

6

część 16 - Pług LLCR 3.2 

1

Sprzedany w 1 przetargu

7

część 17 - Pług OZMBR 3.2

1

Sprzedany w 3 przetargu

8

część 18 - Pług LLCR 3.2 

1

Sprzedany w 1 przetargu

9

część 19 - Pług OZMBR 3.2

1

Sprzedany w 2 przetargu

10

część 20 - Pług LLCR 3.2

1

Sprzedany w 1 przetargu

Razem

6300,00

630,00

 

2. Licytacja odbędzie się w dniu 11.10.2022 r. w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29  o godz. 9.00.

3. W licytacji jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wniosą Prowadzącemu licytację  wadium w rodzaju, wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej, które należy wpłacić na następujący nr rachunku bankowego:

Bank Santander Bank Polska S.A. nr 74 1090 2718 0000 0001 4650 1857 z adnotacją „Wadium – sprzedaż część ………………..(wpisać numer i rodzaj składnika majątku ruchomego)”

Wadium wnosi się przed przystąpieniem do licytacji.

Wchodząc do Sali, w której odbywa się licytacja każdy z uczestników licytacji zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa, sporządzonego w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. Uczestnik licytacji będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale podlegającą obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, lub wydruk informacji pełnych z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego z datą wydania lub wydruku nie późniejszą, niż 3 miesiące.

Przed rozpoczęciem licytacji Uczestnicy zobowiązani są przedstawić Komisji dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli:

a)      żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia nie mniej niż 10% ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.

b)     nabywca nie dokonał zapłaty za nabyte mienie.

Przed rozpoczęciem licytacji każdy przystępujący do niej uczestnik zobowiązany jest złożyć dla Komisji Oświadczenie w formie pisemnej o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu licytacji (załącznika nr 1 do ogłoszenia).

 

4. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej licytowanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.

5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywoławczej.

6. Po ustaniu postąpień Przewodniczący Komisji, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji następuje z chwilą przybicia.

7. Wadium zwraca się w ciągu 7 dni od dnia zakończenia licytacji tylko tym uczestnikom licytacji, którzy nie złożyli najwyższej oferty.

8.Wynik licytacji jest wiążący przez okres 30 dni od dnia zakończenia licytacji.

9. Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze w godz. 7.30 – 14.30 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29.

10. Wszelkie informacje można uzyskać od Pana Piotra Kuczyńskiego osobiście lub pod nr telefonu 502918922, w godzinach pracy urzędu 7.00-15.00

11. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia licytacji bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

12. Informację o wynikach licytacji organizator zamieści niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie podmiotowej jednostki oraz w miejscu publicznie dostępnym w lokalu jednostki.

13. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia nie później niż w dniu wystawienia faktury lub paragonu.

14. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i podpisaniu dokumentu przejęcia przedmiotu licytacji.

15. Transport przedmiotu sprzedaży pozostaje po stronie nabywcy.

16. Z momentem przybicia ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu licytacji przechodzi na nabywcę.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 6 z dnia 27.09.2022 r.  na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego - licytacja

 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

/dane uczestnika licytacji/

                                                                                                            

 
 
 
 
 

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze stanem przedmiotu licytacji lub ponosimy odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. Przyjmujemy ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu licytacji od momentu przybicia.

 
 
 

  

 

........................dnia ....................... r.                                                                                                                         …………………………………………………………….

                                                                                                        (podpis uczestnika licytacji/Pełnomocnika)