Głównej zawartości

Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy 

Protokół Nr 2/RDW/N/2023 z dnia 20.09.2023 r.

z przebiegu przetargu na sprzedaż składników majątku ruchomego

Komisja działająca na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZDW Nr 51/2023 z dnia 10.05.2023 r.

w składzie:
 
1. Piotr Kuczyński
 
- przewodniczący

2. Krzysztof Anuszewski      

- członek

3. Alfred Jabłonowskl

- członek

przeprowadziła w dniu 20.09.2023 r. przetarg na sprzedaż niżej wymienionych składników rzeczowego majątku ruchomego:

Lp.

Nazwa rzeczowego składnika majątku ruchomego

Nr inwentarzowy /cechy ident ikujące

Cena wywoławcza brutto

Najwyższa zaoferowana cena brutto

Dane oferenta, który zaoferował najwyższą cenę brutto lub którzy złożyli równorzędne ofert

1
Część 1 -przyczepa ciągnikowa AUTOSAN D732 NNlY151
N/33/99

4 450,00

6 655,00

Utrzymanie Dróg, Usługi

Budowlane Daniel

Ławicki, Grzegórzki

35,13-100 Nidzica

Zestawienie ofert, które wpłynęły:

Lp.

Nazwa rzeczowego składnika majątku ruchomego

Nr inwentarzowy /cechy identyfikujące
Imię i nazwisko, nazwa firmy

Zaoferowan a cena oferenta brutto

Wnioski, uwagi członków

Komlsji
1

Część 1 -przyczepa ciągnikowa AUTOSAN D732 NNlY151

N/33/99
Przemysław
Szkopiński,

Laseczno 8,

14-202 Iława

5 010,00
 

Utrzymanie Dróg,

Usługi Budowlane

Daniel Ławicki, Grzegórzki 35,

13-100 Nidzica

6 655,00
Najwyższa oferta

Paweł Fellńskl,

Waszulki 14,
13-100 Nidzica
5 350,00
 

1

O wyniku przetargu Komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli oferty z najwyższą ceną.