Głównej zawartości

Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku 
OGŁOSZENIE NR 2/RDW/O/2022

z dnia 03.10.2022 r.

 

na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego

 

1.      Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn – zwany dalej organizatorem, ogłasza przetarg na sprzedaż następujących rzeczowych składników majątku ruchomego:

 

 

Lp.

 

Rodzaj składnika majątku ruchomego

 

Nr

Inwentarzowy

 

 

Lokalizacja

 

Rok produkcji

Cena wywoławcza brutto w zł

Wysokość należnego wadium

w zł

Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko

13

część 13 - SKODA FABIA

0/360/03

Gołdap

2003

430,50

43,05

14

część 14 - SKODA OCTAVIA

0/548/07

Olecko

2007

2 398,50

239,85

Razem

2 829,00

282,90

 

2. Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2022 r. w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko  o godz. 9:00.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej, które należy wpłacić na następujący nr rachunku bankowego:

Bank Santander Bank Polska S.A. nr 74 1090 2718 0000 0001 4650 1857 z adnotacją „Wadium – sprzedaż część ………………..(wpisać numer i rodzaj składnika majątku ruchomego)”

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli:

a)       żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, z wyjątkiem kontynuowania przetargu w formie licytacji,

b)      nabywca nie dokonał zapłaty za nabyte mienie.

W przypadku ofert odrzuconych lub niewybranych, wadium zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej lub po odrzuceniu oferty, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez oferentów zaproszonych do licytacji, które zwracane jest po zakończeniu licytacji.

4. Oferty pisemne, zawierające informacje zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia należy składać na adres:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko do dnia 18.10.2022 r. do godz. 9:00.

z dopiskiem na kopercie ,,Oferta przetargowa na sprzedaż część……….. (wpisać numer i rodzaj składnika majątku ruchomego)”.

Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, a w przypadku konieczności kontynuowania przetargu w formie licytacji, oferta przestaje wiązać składającego ofertę, gdy inny uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą.

5. Organizator przetargu odrzuca ofertę, jeżeli:

a)          została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

b)         nie zawiera danych i dokumentów wymaganych w ofercie lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić
do uznania jej za nową ofertę.

 

6. Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można oglądać:

  • po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w dni robocze w godz. 7.30 – 14.30
    na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12.

7. Wszelkie informacje można uzyskać:

  • sprzęt składowany w Olecku (skoda octavia) – od Pana Kamila Masłowskiego osobiście
    lub pod nr telefonu 696 423 005, w godzinach pracy urzędu 7.00-15.00
  • sprzęt składowany w Gołdapi (skoda fabia) – od Pana Krzysztofa Galińskiego osobiście
    lub pod nr telefonu 883 353 482, w godzinach pracy urzędu 7.00-15.00

 

8. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

9. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza
do przeprowadzenia przetargu.

10. Informację o wynikach przetargu organizator zamieści niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie podmiotowej jednostki oraz w miejscu publicznie dostępnym w lokalu jednostki.

11. W przypadku gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji między tymi oferentami, w miejscu i w terminie odrębnie wyznaczonym przez organizatora. Jeżeli oferenci będą obecni w dniu przetargu i zostaną skutecznie powiadomieni,
to licytacja może odbyć się w tym dniu.

12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty lub z chwilą ostatniego przybicia niższej ceny w przypadku kontynuowania przetargu w formie licytacji.

13. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia nie później niż w dniu wystawienia faktury
lub paragonu.

14. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

15. Transport przedmiotu sprzedaży pozostaje po stronie nabywcy.

16. Organizator zaleca zapoznanie się ze stanem przedmiotu przetargu. Oferent ponosi  odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

 

Komisja działająca na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZDW Nr 89/2021 z dnia 28.12.2021 r.
w składzie:

1.       Karol Warykowski – przewodniczący

2.       Jacek Kalejta – członek

3.       Jerzy Sakowski – członek

 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

 

Formularz Ofertowy

dotyczący ogłoszenia nr 2/RDW/O/2022

z dnia 03.10.2022 r.

na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego

 

1.    Dane oferenta:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

Adres zamieszkania/Siedziba firmy:

REGON Nr:

NIP/PESEL Nr:

nr telefonu:

e-mail:

 

2.    Osoba/osoby uprawnione do reprezentowania firmy (wymagany odpis z KRS, CEDIG):

a).                 ……………………………………………………………………….……………………….……….………

(imię nazwisko, e-mail, nr telefonu)

b).                …………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, e – mail, nr telefonu)

3.     SKŁADAMY OFERTĘ  na zakup (Wykonawca uzupełnia tylko te części na które składa ofertę):

Lp

Rodzaj/typ składnika majątku ruchomego

Cena wywoławcza brutto w zł

Cena oferowana

brutto w zł

13

część 13 - SKODA FABIA

430,50

 

14

część 14 - SKODA OCTAVIA

2 398,50

 

 

4.    OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze stanem przedmiotu przetargu lub ponosimy odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

5.    OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w ogłoszeniu tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

6.   ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- aktualny odpis z KRS, CEDIG (w przypadku firm)

- potwierdzenie dokonania zapłaty wadium

  

 

........................dnia  ....................... r.                                                                                                               …………………………………………………………….

                                                                                           (podpis Oferenta/Pełnomocnika)