Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 5/2019
z dnia 11  czerwca 2019r.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
poszukuje kandydata na stanowiska: inspektor-koordynator w Zespole ds. Realizacji Inwestycji I
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Etat: 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Wykształcenie: wyższe budowlane lub infrastruktura transportu.
 3. Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata w wyuczonym zawodzie.
 4. Znajomość zagadnień z zakresu: drogownictwa, zamówień publicznych, wyceny robót budowlanych, procedur pozyskiwania i wydatkowania środków z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł.   
 5. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft Office.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 10. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 11. Wymagania pożądane:
 12. Wykształcenie: wyższe techniczne – budownictwo drogowe lub mostowe.
 13. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
 14. Doświadczenie w planowaniu, realizacji oraz wycenie robót budowlanych.
 15. Doświadczenie praktyczne z kierowania robotami budowlanymi.
 16. Znajomość procedur FIDIC.
 17. Cechy osobowe: opanowanie, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, dyspozycyjność, komunikatywność, dobra organizacja pracy.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowanie inwestycji do realizacji w zakresie: przygotowania dokumentacji technicznej, przyjmowania dokumentacji projektowej, opracowania harmonogramu realizacji projektu.
 2. Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie pełnienia funkcji koordynatora projektu oraz udział w odbiorach częściowych.
 3. Udział w odbiorach pogwarancyjnych robót.
 4. Przestrzeganie terminów rozliczeń częściowych i końcowego robót i projektu.
 5. Udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych w zakresie realizacji inwestycji.
 6. Weryfikacja Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych sporządzanych przez wykonawców oraz nadzór nad ich właściwą i terminową realizacją.
 7. Przygotowywanie cotygodniowych informacji, sprawozdań, meldunków i raportów z przebiegu realizacji projektów oraz wszystkich innych danych o projektach niezbędnych do podejmowania bieżących decyzji.
 8. Udział w radach budowy oraz innych naradach i spotkaniach z wykonawcami na każdym etapie realizacji projektów.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia, z przewagą wysiłku umysłowego,8 godzin na dobę oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.  
Wyjazdy w teren po obszarze województwa warmińsko-mazurskiego – wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie jakości i ilości wykonywanych robót budowlanych na terenie budowy.
I piętro w budynku nie dostosowanym dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy, brak podjazdu).

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu maju 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  nie przekroczył 6%.

V. Dokumenty:
a.  wymagane

 1. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
 2. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 3. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 1. dodatkowe

 

 1. Życiorys zawodowy.
 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust.
 1. Inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:dokumenty należy składać do dnia   24.06.2019r. 
b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).
c. Miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich; ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

VII. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata  klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor-koordynator w Zespole ds. Realizacji Inwestycji I w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2019r. i prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, fax: 89 539-98-76, adres e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Aplikacje odrzucone będą do odbioru przez1 miesiąc po ogłoszeniu wyniku naboru a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 .
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b a także na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DO CELÓW REKRUTACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
  z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, fax: 89 539-98-76, adres e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl, reprezentowany przez Dyrektora ZDW w Olsztynie.

 

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem
  e-mail: iod@zdw.olsztyn.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane
  w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 22¹ § 1 kodeksu pracy i/lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO – do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i/lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

W pozostałych przypadkach dane osobowe nie objęte powyższą podstawą prawną (np. wizerunek kandydata, numer telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

 

Opracowała:                                                                             Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                     Waldemar Królikowski