Głównej zawartości

DostawyTryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : „Dostawa Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie produktów paliwowych i pozapaliwowych”.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Dostawa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : do dnia 07.12.2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert : dnia 07.12.2018 r. godz. 11.30
Numer postępowania : ZDW/NZP.EA-2/PN/3220/142/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-11-28
Numer ogłoszenia w BZP : 651943-N-2018


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2018-11-28

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu nr 651943-N-2018, Znak sprawy: ZDW/NZP.EA-2/PN/3220/142/18 Dostawa Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie produktów paliwowych i pozapaliwowych.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-11-28

Nr 2 Opis pliku: Dostawa Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie produktów paliwowych i pozapaliwowych - Ref. 142

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-11-28

Nr 3 Opis pliku: Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Ref. 142

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-11-28

Nr 4 Opis pliku: Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (należy złożyć do oferty);

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-11-28

Nr 5 Opis pliku: Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć do oferty);

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-11-28

Nr 6 Opis pliku: Zał. nr 4 do SIWZ - Formularz oferty (należy złożyć do oferty);

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-11-28

Nr 7 Opis pliku: Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej (dokument składany przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert);

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-11-28

Nr 8 Opis pliku: Zał. nr 6 - Wzór umowy Ref. 142

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-11-28

Nr 9 Opis pliku: Zał. nr 7 do SIWZ - Zastrzeżenie nieudostępniania informacji Ref. 142

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-11-28

Nr 10 Opis pliku: Zał. Nr 8 do SIWZ - formularz cenowy - ref. 142

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-11-28

Nr 11 Opis pliku: Zbiorcze zestawienie ofert - Znak sprawy: ZDW/NZP.EA-2/PN/3220/142/18

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2018-12-07

wróć