Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 18.06.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : 18.06.2018 r. godz. 10:15
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-1/PN/3220/44/18
Data ogłoszenia w UOPWE : 2018-05-08
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2018/S 088-196783


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2018-05-08

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu DUUE

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-08

Nr 2 Opis pliku: SIWZ

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-08

Nr 3 Opis pliku: Opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-08

Nr 4 Opis pliku: Przedmiar robót

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-08

Nr 5 Opis pliku: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-08

Nr 6 Opis pliku: Formularz oferty

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-08

Nr 7 Opis pliku: Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-08

Nr 8 Opis pliku: Oświadczenie JEDZ do wysłania w formie elektronicznej

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-08

Nr 9 Opis pliku: Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-08

Nr 10 Opis pliku: Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-08

Nr 11 Opis pliku: Wzór zastrzeżenia dotyczącego nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-08

Nr 12 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-08

Nr 13 Opis pliku: Zawiadomienie o zmianie SIWZ w związku z RODO

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-29

Nr 14 Opis pliku: SIWZ - zmieniona (dodano zapisy RODO)

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-29

Nr 15 Opis pliku: Oświadczenie dot. RODO

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-29

Nr 16 Opis pliku: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-06-18

wróć