Głównej zawartości

Roboty budowlaneTryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Uzupełnienie poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 26.06.2018 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : 26.06.2018 r., godz. 10:15
Numer postępowania : ZDW/RDW.E-1/PN/3220/54/18
Data ogłoszenia w UOPWE : 2018-05-18
Numer ogłoszenia w UOPWE : 2018/S 094-212600


Autor : Ewa Koperkiewicz, utworzono : 2018-05-18

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-18

Nr 2 Opis pliku: SIWZ

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-18

Nr 3 Opis pliku: Opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-18

Nr 4 Opis pliku: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-18

Nr 5 Opis pliku: Formularz oferty

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-18

Nr 6 Opis pliku: Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-18

Nr 7 Opis pliku: Wzór oświadczenia JEDZ w formie elektronicznej

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-18

Nr 8 Opis pliku: Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-18

Nr 9 Opis pliku: Wzór zastrzeżenia dot. nieudostępniania informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-18

Nr 10 Opis pliku: Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji zasobów

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-18

Nr 11 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-18

Nr 12 Opis pliku: Zawiadomienie o zmianie SIWZ (zapisy RODO)

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-29

Nr 13 Opis pliku: SIWZ - zmieniona (zapisy RODO)

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-29

Nr 14 Opis pliku: Oświadczenie dot. RODO

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-05-29

Nr 15 Opis pliku: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wprowadzony przez : Ewa Koperkiewicz dnia: 2018-06-26

wróć