Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5 548 000 euro
Tryb : przeatarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia :

Remont nawierzchni ul. Prabuckiej w msc. Susz w ciągu dr. woj. nr 521 w lok od km 29+216 do km 30+000.

Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-2/PN/3220/110/18


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2018-09-20

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-09-20

wróć